Oversettelser til norsk bokmål:

  • filtype   
     
    The format of a file, commonly indicated by its file name extension. The file type indicates which program the file was created in and can be opened with.

Andre betydninger:

 
Alternative spelling of filetype.

Lignende setninger i ordboken engelsk norsk bokmål. (1)

registered file typeregistrert filtype

    Vis declension

Setningseksempler med "file type", oversettelse minne

add example
The file %‧ does not contain a valid worksheet definition, which must have a document type 'KSysGuardWorkSheet 'Fila % ‧ inneholder ikke en gyldig definisjon på et arbeidsark, som må ha dokumenttype « KSysGuardWorkSheet »
This is a small default text. If you want to start practicing touch typing, open a lecture/training file from the main menu. If you press enter after the next line you have successfully completed the default lecture. Hurray!!!Dette er en liten standardtekst. Om du vil begynne å øve på å skrive touch, så åpne en øvelsesfil fra hovedmenyen. Hvis du trykker « Enter » etter neste linje har du fullført standardøvelsen. Hurra! basically all characters on the keyboard
Filter by file typeFiltrer på filtype
This is the preferences menu for the file dialog. Various options can be accessed from this menu including: how files are sorted in the list types of view, including icon and list showing of hidden files the Places navigation panel file previews separating folders from filesDette er oppsettsmenyen for fildialogen. Her finner du diverse innstillinger, som f. eks: Hvordan filer blir sortert i lista; Ulike visningstyper, f. eks. ikon eller liste; Visning av skjulte filer; Hurtigpanel; Forhåndsvisning av filer; Kataloger atskilt fra filene
Type the name of the file type. For instance, if you selected 'image ' as category and you type 'custom ' here, the file type 'image/custom ' will be createdOppgi navnet på filtypen. Hvis du dor eksempel valgte « image » som kategori og du oppgir « custom » her, så blir filtypen « image/custom » bli opprettet. NAME OF TRANSLATORS
The Preview view is similar to the icons view. The difference is that wherever possible previews of the files are shown. This function works for a number of image types including; JPG, PNG, XCF, SVG and numerous others. The previews view is also capable of showing the first ‧ lines from text documents. & dolphin; is also capable of displaying a preview of & HTML; and PDF files in the previews view. It is also possible to modify the size of the previews via the Configure & dolphin; dialogVisningen Forhåndsvisning likner ikonvisningen. Forskjellen er at der det er mulig vises rn forhåndsvisning av filene. Dette virker for mange bildetyper, bl. a. JPG, PNG, XCF, SVG og mange andre. Forhåndsvisningen kan også vise de første ‧ linjene av tekstdokumenter. & dolphin; kan også forhåndsvise & HTML;-og PDF-filer i denne visningen. Via & dolphin; s oppsettsdialog kan en endre størrelsen på forhåndsvisningene
Select the category under which the new file type should be addedVelg hvilken kategori den nye fila skal legges til
Check this option if you would like to see tooltips for icons on the desktop as you hover the mouse over them. These tooltips display information about the file represented by the icon. Depending on the type of file, the information can range from simple file size and creation dates for unfamiliar file types, to complete meta information such as the content of tags for music filesKryss av her om du vil se verktøytips for ikoner på skrivebordet når du lar musepekeren ligge over dem. Disse tipsene viser informasjon om fila som ikonet står for. Avhengig av filtypen kan informasjonen variere fra enkle opplysninger om filstørrelse og datoer for lite kjente filer, til fullstendig meta-informasjon slik som innholdet i merker for musikkfiler
APSfilter is used mainly in the context of " classical " & UNIX; printing (BSD-style LPD). It is a sophisticated shell script, disguised as an " all-in-one " filtering program. In reality, APSfilter calls " real filters " to do the jobs needed. It sends printjobs automatically through these other filters, based on an initial file-type analysis of the printfile. It is written and maintained by Andreas Klemm. It is similar to Magicfilter and mostly uses Ghostscript for file conversions. Some Linux Distributions (like & SuSE;) use APSfilter, others Magicfilter (like & RedHat;), some have both for preference selection (like *BSD). & CUPS; has no need for APSfilter, as it runs its own file type recognition (based on & MIME; types) and applies its own filtering logicAPSfilter brukes for det meste i « klassisk » & UNIX;-utskrift (LPD som i BSD). Det er et velutviklet skall-skript, forkledd som et « alt-i-ett »-filterprogram. I virkeligheten kaller APSfilter « ekte filtre » for å utføre det arbeidet som trengs. Det sender utskriftsjobber automatisk gjennom disse andre filtrene, ut fra en filtype-analyse av utskriftsfilen som gjøres først. Det er skrevet og blir vedlikeholdt av Andreas Klemm. Det likner Magicfilter og bruker for det meste Ghostscript fil filkonvertering. Noen Linux-distribusjoner (som & SuSE;) bruker APSfilter, andre Magicfilter (som & RedHat;), noen har med begge og lar brukeren velge (som i * BSD). & CUPS; trenger ikke APSfilter, for den kjører sin egen filgjenkjenning (basert på & MIME;-typer) og bruker sin egen filterlogikk
The icons shown in the various bars can be changed by using the Settings Configure Toolbars... option, which brings up the Configure Toolbars dialog box. The Main and Extra Toolbars are divided into sections, such as Main Toolbar & lt; konqueror; gt;, Main Toolbar & lt; khtmlpartgt; and Extra Toolbar & lt; khtmlsettingsplugingt;. The number and type of these sections will depend on whether & konqueror; is in Web Browser or File Manager mode and whether you have & konqueror; plugins installedIkonene på de forskjellige linjene kan endres ved å gå inn på Innstillinger Tilpass verktøylinjer ..., da hentes dialogboksen Tilpass verktøylinjer opp. Hovedverktøylinja og de ekstra verktøylinjene deles opp i seksjoner, som Hovedverktøylinje & lt; konqueror; gt;, Hovedverktøylinje & lt; khtmlpartgt; og Ekstra verktøylinje & lt; khtmlsettingsplugingt;. Antallet og typen av disse delene avhenger av om & konqueror; er i nettleser eller filbehandlingsmodus og om & konqueror;-programtillegg er innstallert
Select the file types (mime types) you want to showVelg de typene (MIME-typer) du vil vise
Could not import file of type %Kunne ikke importere fil av typen %
Each file association is recorded as a mime type. & MIME; stands for Multipurpose Internet Mail Extensions. It allows a computer to determine the type of file, without opening and analyzing the format of each and every fileHver filtilknytning lagres som en MIME-type. & MIME; står for « Multipurpose Internet Mail Exchange ». Det lar en datamaskin avgjøre hvilken type en fil har uten å åpne og analysere formatet for hver eneste fil
KDE file type editor-simplified version for editing a single file typeRedigering av filtyper i KDE – forenklet versjon for redigering av en enkelt filtype
Except for specific file typesUnntatt angitte filtyper
" %‧ " is an external file of type: " %‧ ". Do you want to import the file as a Kexi project?« % ‧ » er en ekstern fil av type: « % ‧ ». Vil du importere fila som et Kexi-prosjekt?
Click on this button if you want to add a type of file (mimetype) that your application can handleTrykk knappen om du vil legge til en type fil (mimetype) som programmet ditt kan håndtere
Type the command to start this application here. Following the command, you can have several place holders which will be replaced with the actual values when the actual program is run: %f-a single file name %F-a list of files; use for applications that can open several local files at once %u-a single URL %U-a list of URLs %d-the directory of the file to open %D-a list of directories %i-the icon %m-the mini-icon %c-the captionSkriv inn kommandoen for å starte dette programmet. Etter kommandoen kan man plassere flere plassholdere som blir erstattet med aktuelle verdier når programmet kjører: % f – et enkelt filnavn % F – en liste med filnavn; for program som kan åpne flere lokale filer på en gang % u – en enkelt URL % U – en liste av URL-er % d – katalogen til en fil som kan åpnes % D – en liste av kataloger % i – et ikon % m – et miniikon % c – bildetekst
The transport encoding of this part: normally, you do not need to change this, since %‧ will use a decent default encoding, depending on the MIME type; yet, sometimes, you can significantly reduce the size of the resulting message, e. g. if a PostScript file does not contain binary data, but consists of pure text--in this case, choosing " quoted-printable " over the default " base‧ " will save up to ‧ % in resulting message sizeTransportkodinga for meldingsdelen. Det er normalt ikke nødvendig å endre dette, da % ‧ bruker en grei standardkoding, avhengig av MIME-type. Allikevel er det noen ganger mulig å oppnå en betydelig reduksjon av størrelsen på brevet, f. eks. ved sending av en PostScript-fil som ikke inneholder binær-data, men består av ren tekst. I dette tilfellet vil et valg av « quoted-printable » istedenfor standarden « base‧ » spare opptil ‧ % i forhold til opprinnelig størrelse
Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file belonging to this group. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. You can change this setting for a specific file type in the 'Embedding ' tab of the file type configurationHer kan du velge hva filbehandleren Konqueror skal gjøre når du velger en fil som hører til denne gruppen. Konqueror kan vise fila i et visingsprogram inni Konqueror-vinduet, eller starte et eget visingsprogram. Du kan endre innstillingene for en filtype under « Inkludering » i filtypeoppsettet
Plugin Description File TypesTilleggsmodul Beskrivelse Fil Type
Create New File Type %Lag ny filtype %
& kde; comes with a set of applications to view and edit files of many common types, and when you click a file containing, say, a document or image, & konqueror; will start the appropriate application to display the file. If it does n't know what application to start to open a file you clicked, & konqueror; will prompt you for the name of the application to run, and when you have chosen, & konqueror; will offer to remember your choice for the next time you open a file of that type& kde; leveres med en gruppe applikasjoner som kan vise og redigere filer av mange vanlige typer, og når du trykker på en fil som inneholder f. eks. et dokument eller et bilde, så starter & konqueror; en passende applikasjon som kan vise filen. Hvis den ikke vet hvilken applikasjon som skal startes for å åpne en fil du trykket på, så vil & konqueror; spørre etter navnet på applikasjonen som skal brukes. Når du har gjort ditt valg vil & konqueror; tilby seg å huske dette valget til neste gang du skal åpne en fil av samme type
It is very beneficial to have multiple masks. One for lower case, one for upper case, & etc; This will help ensure that & kde; can determine the file type more accuratelyDet er til stor hjelp å ha flere masker. En for små bokstaver, en for store bokstaver osv. Dette hjelper å sikre at & kde; kan bestemme filtypen mer nøyaktig
Database Importing wizard is about to import " %‧ " file of type " %‧ " into a Kexi databaseVeiviseren for databaseimport skal til å importere fila « % ‧ » av type « % ‧ » til en Kexi-database
Viser side 1. Fant 4328 setninger matching frasen file type.Funnet i 21,752 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.