Oversettelser til norsk bokmål:

  • filtype   
     
    The format of a file, commonly indicated by its file name extension. The file type indicates which program the file was created in and can be opened with.

Andre betydninger:

 
Alternative spelling of filetype.

Lignende setninger i ordboken engelsk norsk bokmål. (1)

registered file typeregistrert filtype

    Vis declension

Setningseksempler med "file type", oversettelse minne

add example
File List view This list displays all the files you selected for printing. You can see the file name(s), file path(s) and the file (MIME) type(s) as determined by KDEPrint. You may re-arrange the initial order of the list with the help of the arrow buttons on the right. The files will be printed as a single job, in the same order as displayed in the list. Note: You can select multiple files. The files may be in multiple locations. The files may be of multiple MIME types. The buttons on the right side let you add more files, remove already selected files from the list, re-order the list (by moving files up or down), and open files. If you open files, KDEPrint will use the application matching the MIME type of the fileFillistevising Lista viser alle filer som er valgt for utskrift. Du kan se filnavn(ene), filplassering(er) og filas (MIME) type(r) bestemt av KDE-utskrift. Oppstartsrekkefølgen i lista er rekkefølgen som først ble valgt. Lista blir skrevet ut i samme rekkefølge som vist. Merk: Du kan velge flere filer. Filer kan være plassert flere steder. Fila kan ha flere MIME-typer. Knappen på høyresiden legger til flere filer, fjerner merkede filer fra lista, endrer rekkefølgen i lista (ved å flytte filer opp og ned), og åpner filer. Ved åpning av filer vil KDE-utskrift bruke et program som passer med MIME-typen til fila
& konqueror; decides what the file type is by matching the filename extension against a list of known types. If that fails it tries to guess the type from the file contents. You can change the list of known file types and associated actions with the File Associations page of the Settings Configure Konqueror... dialog& konqueror; velger hva filtypen er ved å sammenligne filetternavnet med en liste over kjente typer. Hvis den ikke finner noe, prøver den å gjette filtypen utfra innholdet i fila. Du kan endre listen over kjente filtyper og assosierte handlinger med Filtilknytninger i dialogen Innstillinger Tilpass konqueror
Specify the type of file provided as an argument. This option is only useful if the filename does not have a valid extension set and its type cannot be determined unambiguously by examining its contents. This option is ignored if no file is specified as an argument. Available file types are:-" project " for a project file (the default)-" shortcut " for a shortcut file pointing to a project.-" connection " for database connection dataOppgi en filtype for en fil som er gitt som argument. Dette er nyttig hvis filnavnet ikke har en gyldig filendelse og typen ikke kan gjenkjennes entydig ved å se på innholdet. Valget ignoreres hvis ingen fil er angitt som argument. Tilgjengelige filtyper er:-« project » for en projektfil (standard)-« snarvei » for en snarvei som peker på et projekt.-« tilkobling » for data om databasetilkobling
Here you can see a hierarchical list of the file types which are known on your system. Click on the '+ ' sign to expand a category, or the '-' sign to collapse it. Select a file type (e. g. text/html for HTML files) to view/edit the information for that file type using the controls on the rightHer kan du se en hierarkisk liste over filtypene som er installert på systemet ditt. Klikk på ' + '-tegnet for å utvide en kategori eller for å trekke den sammen. Velg en filtype (f. eks. text/html for HTML-filer) for å redigere den ved hjelp av kontrollene til høyre
Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file of this type. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. If set to 'Use settings for G group ', Konqueror will behave according to the settings of the group G this type belongs to, for instance 'image ' if the current file type is image/pngHer kan du velge hva filbehandleren Konqueror skal gjøre når du velger en fil av denne typen. Konqueror kan vise fila i et visingsprogram inni Konqueror-vinduet, eller starte et eget visingsprogram. Hvis du velger ' Bruk innstillinger for Gruppa ', vil Konqueror bruke innstillingene for den gruppa filtypen hører til, f eks « image » hvis filtypen er « image/png »
& kde; comes with a set of applications to view and edit files of many common types, and when you click a file containing, say, a document or image, & konqueror; will start the appropriate application to display the file. If it does n't know what application to start to open a file you clicked, & konqueror; will prompt you for the name of the application to run, and when you have chosen, & konqueror; will offer to remember your choice for the next time you open a file of that type& kde; leveres med en gruppe applikasjoner som kan vise og redigere filer av mange vanlige typer, og når du trykker på en fil som inneholder f. eks. et dokument eller et bilde, så starter & konqueror; en passende applikasjon som kan vise filen. Hvis den ikke vet hvilken applikasjon som skal startes for å åpne en fil du trykket på, så vil & konqueror; spørre etter navnet på applikasjonen som skal brukes. Når du har gjort ditt valg vil & konqueror; tilby seg å huske dette valget til neste gang du skal åpne en fil av samme type
Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file belonging to this group. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. You can change this setting for a specific file type in the 'Embedding ' tab of the file type configurationHer kan du velge hva filbehandleren Konqueror skal gjøre når du velger en fil som hører til denne gruppen. Konqueror kan vise fila i et visingsprogram inni Konqueror-vinduet, eller starte et eget visingsprogram. Du kan endre innstillingene for en filtype under « Inkludering » i filtypeoppsettet
Check this option if you would like to see tooltips for icons on the desktop as you hover the mouse over them. These tooltips display information about the file represented by the icon. Depending on the type of file, the information can range from simple file size and creation dates for unfamiliar file types, to complete meta information such as the content of tags for music filesKryss av her om du vil se verktøytips for ikoner på skrivebordet når du lar musepekeren ligge over dem. Disse tipsene viser informasjon om fila som ikonet står for. Avhengig av filtypen kan informasjonen variere fra enkle opplysninger om filstørrelse og datoer for lite kjente filer, til fullstendig meta-informasjon slik som innholdet i merker for musikkfiler
The status bar shows a limited amount of data relating to the file hovered over and the current folder. When a file is hovered over, the status bar shows the file name, the filesize and the file type & eg; JPEG. When no file has been highlighted or hovered over, the status bar shows the amount of files and folders in the current folder. At all times the status bar shows the amount of storage space that has currently been used on the current mount point, as well as the maximum space available on the mount point & eg;/homeStatuslinja viser litt data om den fila som musepekeren ligger over, og gjeldende mappe. Når musepekeren legges over en fil viser statuslinja filnavnet, størrelsen og filtypen, f. eks. jpeg. Hvis musepekeren ikke ligger over en fil eller ingen fil er markert, så viser statuslinja antall filer og mapper i gjeldende mappe. Statuslinja viser alltid hvor mye lagerplass somer brukt på gjeldende monteringspunkt, og også hvor mye plass som er tilgjengelig på monteringspunktet, f. eks./home
APSfilter is used mainly in the context of " classical " & UNIX; printing (BSD-style LPD). It is a sophisticated shell script, disguised as an " all-in-one " filtering program. In reality, APSfilter calls " real filters " to do the jobs needed. It sends printjobs automatically through these other filters, based on an initial file-type analysis of the printfile. It is written and maintained by Andreas Klemm. It is similar to Magicfilter and mostly uses Ghostscript for file conversions. Some Linux Distributions (like & SuSE;) use APSfilter, others Magicfilter (like & RedHat;), some have both for preference selection (like *BSD). & CUPS; has no need for APSfilter, as it runs its own file type recognition (based on & MIME; types) and applies its own filtering logicAPSfilter brukes for det meste i « klassisk » & UNIX;-utskrift (LPD som i BSD). Det er et velutviklet skall-skript, forkledd som et « alt-i-ett »-filterprogram. I virkeligheten kaller APSfilter « ekte filtre » for å utføre det arbeidet som trengs. Det sender utskriftsjobber automatisk gjennom disse andre filtrene, ut fra en filtype-analyse av utskriftsfilen som gjøres først. Det er skrevet og blir vedlikeholdt av Andreas Klemm. Det likner Magicfilter og bruker for det meste Ghostscript fil filkonvertering. Noen Linux-distribusjoner (som & SuSE;) bruker APSfilter, andre Magicfilter (som & RedHat;), noen har med begge og lar brukeren velge (som i * BSD). & CUPS; trenger ikke APSfilter, for den kjører sin egen filgjenkjenning (basert på & MIME;-typer) og bruker sin egen filterlogikk
A list of mime types, separated by semicolon. This can be used to limit the usage of this entity to files with matching mime types. Use the wizard button on the right to get a list of existing file types to choose from, using it will fill in the file masks as wellEn liste med mime-typer, adskilt med semikolon. Dette kan brukes for å avgrense antall filer som passer det valgt mønster. Du kan velge fra en liste over filtyper med veiviserknappen til venstre for mime-typen
This box contains a list of patterns that can be used to identify files of the selected type. For example, the pattern *. txt is associated with the file type 'text/plain '; all files ending in '. txt ' are recognized as plain text filesDenne boksen inneholder en liste over mønstre som kan brukes til å identifisere filer av den valgte typen. F. eks. kan du bruke mønsteret *. txt for filtypen text/plain slik at alle filer som slutter på '. txt ' vil bli gjenkjent som rene tekstfiler
This option enables some convenient features for saving files with extensions: Any extension specified in the %‧ text area will be updated if you change the file type to save in. If no extension is specified in the %‧ text area when you click Save, %‧ will be added to the end of the filename (if the filename does not already exist). This extension is based on the file type that you have chosen to save in. If you do not want KDE to supply an extension for the filename, you can either turn this option off or you can suppress it by adding a period (.) to the end of the filename (the period will be automatically removed). If unsure, keep this option enabled as it makes your files more manageableDette valget slår på noen bekvemmeligheter for lagring av filer med etternavn: Et etternavn oppgitt i skrivefeltet % ‧ blir oppdatert hvis du endrer filtypen det skal lagres med. Hvis det ikke er oppgitt noe etternavn i skrivefeltet % ‧ når du trykker Lagre, så blir % ‧ lagt til slutten av filnavnet (hvis filnavnet ikke allerede finnes). Dette etternavnet er basert på filtypen som du har valgt som lagringstype. Hvis du ikke vil at KDE skal sette på et etternavn for filnavnet, så kan du enten slå av dette valget, eller undertrykke det ved å legge til et punktum (.) til filnavnet (punktumet blir automatisk fjernet). Hvis du ikke er sikker, så behold valget slått på, fordi det gjør det lettere å holde styr på filene dine
Type the name of the file type. For instance, if you selected 'image ' as category and you type 'custom ' here, the file type 'image/custom ' will be createdOppgi navnet på filtypen. Hvis du dor eksempel valgte « image » som kategori og du oppgir « custom » her, så blir filtypen « image/custom » bli opprettet. NAME OF TRANSLATORS
This is the preferences menu for the file dialog. Various options can be accessed from this menu including: how files are sorted in the list types of view, including icon and list showing of hidden files the Places navigation panel file previews separating folders from filesDette er oppsettsmenyen for fildialogen. Her finner du diverse innstillinger, som f. eks: Hvordan filer blir sortert i lista; Ulike visningstyper, f. eks. ikon eller liste; Visning av skjulte filer; hurtigpanelet; Forhåndsvisning av filer; Kataloger atskilt fra filene
This is the preferences menu for the file dialog. Various options can be accessed from this menu including: how files are sorted in the list types of view, including icon and list showing of hidden files the Places navigation panel file previews separating folders from filesDette er oppsettsmenyen for fildialogen. Her finner du diverse innstillinger, som f. eks: Hvordan filer blir sortert i lista; Ulike visningstyper, f. eks. ikon eller liste; Visning av skjulte filer; Hurtigpanel; Forhåndsvisning av filer; Kataloger atskilt fra filene
If you want to add a new & MIME; type to your file associations, you can click on the Add... button. A small dialog box will appear. You select the category from the drop down box, and type the & MIME; name in the blank labeled Type name. Click OK to add the new mime type, or click Cancel to not add any new mime-typesDu kan legge til en ny & MIME;-type i lista over tilknytninger ved å klikke på Legg til ...-knappen. Du får opp en liten dialogrute der du velger kategori fra rullemenyen og skriver & MIME;-navnet i feltet merket Typenavn. Klikk OK for å legge til, eller Avbryt for å la være
If specified, only files that contain this text are found. Note that not all file types from the list above are supported. Please refer to the documentation for a list of supported file typesOm valgt, finner en filer som inneholder denne teksten. Merk at ikke gis støtte til alle filtyper fra lista over. Se i dokumentasjonen for støttede filtyper
This is a list of applications associated with files of the selected file type. This list is shown in Konqueror 's context menus when you select " Open With... ". If more than one application is associated with this file type, then the list is ordered by priority with the uppermost item taking precedence over the othersDette er en liste over programmer som er tilordnet filer av den valgte filtypen. Denne lista vises i Konquerors sprettoppmeny når du velger « Åpne med ... ». Hvis mer enn et program er tilordnet denne filtypen, vil lista være sortert etter prioritet der det øverste velges først
Enter a part of a filename pattern, and only file types with a matching file pattern will appear in the list. Alternatively, enter a part of a file type name as it appears in the listOppgi en del av mønsteret til filnavnet. Bare filtyper som passer med filmønsteret vil opptre i lista. Det kan også oppgis en del av et filtypenavn slik det vises i lista
This is a list of services associated with files of the selected file type. This list is shown in Konqueror 's context menus when you select a " Preview with... " option. If more than one application is associated with this file type, then the list is ordered by priority with the uppermost item taking precedence over the othersDette er en liste over tjenester som er tilordnet filer av den valgte filtypen. Denne lista vises i Konquerors sprettoppmeny når du velger « Forhåndsvis med ... ». Hvis mer enn en tjeneste er tilordnet denne filtypen, vil lista være sortert etter prioritet der det øverste velges først
Each file association is recorded as a mime type. & MIME; stands for Multipurpose Internet Mail Extensions. It allows a computer to determine the type of file, without opening and analyzing the format of each and every fileHver filtilknytning lagres som en MIME-type. & MIME; står for « Multipurpose Internet Mail Exchange ». Det lar en datamaskin avgjøre hvilken type en fil har uten å åpne og analysere formatet for hver eneste fil
The MIME type of the file: normally, you do not need to touch this setting, since the type of the file is automatically checked; but, sometimes, %‧ may not detect the type correctly--here is where you can fix thatMIME-typen for fila. Normalt behøver du ikke å røre denne innstillinga. Filtypen sjekkes automatisk, men noen ganger gjenkjenner ikke % ‧ typen riktig. Her kan du ordne dette
This list should show the types of file that your application can handle. This list is organized by mimetypes. MIME, Multipurpose Internet (e)Mail Extension, is a standard protocol for identifying the type of data based on filename extensions and correspondent mimetypes. Example: the " bmp " part that comes after the dot in flower. bmp indicates that it is a specific kind of image, image/x-bmp. To know which application should open each type of file, the system should be informed about the abilities of each application to handle these extensions and mimetypes. If you want to associate this application with one or more mimetypes that are not in this list, click on the button Add below. If there are one or more filetypes that this application cannot handle, you may want to remove them from the list clicking on the button Remove belowDenne lista bør vise filtypene som programmet ditt kan håndtere. Denne lista ordnes etter mimetyper. MIME, Multipurpose Internet (e) Mail Extension, er en standard protokoll for å fastslå datatypen basert på fil-etternavnet og tilhørende mimetyper. Eksempel: « bmp » etter punktumet i blomst. bmp viser at dette er et spesielt type bilde, image/x-bmp. For å kunne vite hvilket program som skal åpne hver filtype, må systemet få beskjed om hva hvert enkelt program kan håndtere av fil-etternavn og mimetyper. Hvis du vil tilordne en eller flere mimetyper som ikke er i lista til programmet, så trykk på knappen Legg til nedenfor. Hvis det er en eller flere filtypersom dette programmet ikke kan håndtere, så kan du fjerne dem ved å trykke på Fjern-knappen nedenfor
Viser side 1. Fant 4177 setninger matching frasen file type.Funnet i 9,033 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.