uttale:  

Oversettelser til norsk bokmål:

  • venstre   
    (adjv   )

Setningseksempler med "on the left", oversettelse minne

add example
The Navigation Panel configuration can be changed by right clicking on the empty area below the bottom tab icon or by left clicking on the Configuration Button icon (the top icon in the previous screenshot, it may not be present in your setup). Doing this brings up a menu with the following optionsOppsettet av navigasjonspanelet kan endres ved å høyre-klikke på et ledig område under den nederste faneikonet eller ved å venstre-klikke på Oppsettsknappen (det øverste ikonet i det forrige skjermbildet, det er ikke sikkert det finnes i ditt oppsett). Dette henter fram en meny med følgende valg
The right hand side of the window contains the individual values for each of the parameters on the leftHøyre side av vinduet viser verdiene for hver av parameterne til venstre
If you press this button the equation on the left will be balancedHvis du trykker denne knappen blir likningen til venstre balansert
Select a table style from the list at the left which most closely matches your new desired table style. The selected table style will be used as a template for the new table style. Select the table style by clicking once with the & LMB; in the list on the leftFinn en tabellstil i lista til venstre som likner mest på den nye stilen du vil lage. Den valgte stilen vil bli brukt som mal for den nye tabellstilen. Marker stilen ved å trykke venstre museknapp i lista til venstre
On the left of the panel you will see a list of the IOSlaves that are installed on your system. IOSlaves are how & kde; applications talk to other computers, other applications, or act on filesTil venstre for panelet ser du en liste over IOSlavene som er innstallert på systemet. IOSlavene er måten & kde;-programmer snakker med andre datamaskiner, andre programmer eller oppfører seg på filer
The van on the leftVarebilen til venstre
Georgina) I didn' t, I left it here on the ledge in front of the mirrorJeg gjorde ikke det.Jeg la den foran speilet
Click on the tab stop you want moved. The list of all tab stops is in the box on the left side of the dialog panelTrykk på tabulatoren du vil flytte. Du finner en liste over alle tabulatorposisjoner i boksen på venstre side av dialogpanelet
The one who left the Old World for the NewDen som reiste til den nye verden
Now you have to dig to get the gold! Just use the left and right mouse buttons to dig left or right of the hero 's position. The hero can then jump into and through the hole he has dug. He can also dig several holes in a row and run sideways through the dug holes. Be careful though. After a while the holes close up and you can get trapped and killed. In the third box down, you have to dig two holes, jump in and quickly dig one more, to get through two layers. On the right, you have to dig three, then two then one to get through. There are also two little puzzles to work out along the way. Good luck! By the way, you can dig through brick, but not concreteNå må du grave for å nå gullet! Bruk venstre og høyre museknapp for å grave til venstre eller høyre for helten. Du kan så hoppe ned i hullet du grov. Du kan også grave flere hull på rad, og så springe sidelengs gjennom hullene. Men vær forsiktig. Etter en kort stund blir hullene fylt igjen, og da blir du fanget eller drept. I det tredje rommet fra toppen må du grave to hull, hoppe ned, og så grave et nytt i full fart for å komme gjennom begge lagene med murstein. Til høyre må du grave tre hull, så to, og til slutt ett for å komme gjennom. Du støter også på to små problemer på veien. Lykke til! Merk for øvrig at du ikke kan grave gjennom betong, bare gjennom murstein
When our thoughts dwell on those, our subjects, who died in battle...... and those who perished by premature death...... and on the families they left behind them, we feel profoundly upsetNår vi tenker på de undersåtter som har falt og dødd for tidlig,-- og på deres etterlatte familier, føler vi oss opprørte
These are the services stopped in runlevel %‧. The number shown on the left of the icon determines the order in which the services are stopped. You can arrange them via drag and drop, as long as a suitable sorting number can be generated. If that 's not possible, you have to change the number manually via the Properties dialog boxDette er tjenestene som blir stoppet i kjørenivået % ‧. Tallet til venstre for-ikonet bestemmer i hvilken rekkefølgen tjenestene skal stoppes. Du kan endre rekkefølgen ved å dra og slippe, så lenge et meningsfylt sorteringsnummer kan lages. Hvis det ikke er mulig må du endre nummeret manuelt via Egenskaper-dialogen
Go for the left oneTa den til venstre
There' s only one year left until you go to the Sixth FormVi har bare ett år til gymnaset
The last house on the leftSiste hus til venstre
Someone left It on the porchNoen la den igjen pa trammen
Step ‧: Select KWord Press Release by placing the mouse cursor on the right end of the text. Click once with the & LMB; and drag the mouse cursor to the left. Selected text will be white text on a colored background. When all the text has been selected, release the & LMBTrinn ‧: Velg KWord Pressemelding ved å sette musepekeren på høyre ende av teksten. Trykk og hold venstre museknapp og dra musepekeren mot venstre. Markert tekst blir hvit tekst på mørk bakgrunn. Når hele teksten er markert slipper du museknappen
And what I have seen on the field of battle have left me to question on God' s purposeog det jeg har sett i krig gjør at jeg tviler på Gud
I must have left my keys on the dining room tableJeg må ha lagt igjen nøklene på bordet i spisesalen
When we left, you were the only one thereDa vi gik, var der kun dig tilbage
If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the 'left-handed ' option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffectedHvis du er venstrehendt, så kanskje du foretrekker å bytte funksjonene til venstre og høyre knapp på pekeredskapet ditt ved å velge « venstrehendt ». Hvis pekeredskapet ditt har mer enn to knapper vil bare funksjonene på venstre og høyre knapp bli påvirket. F. eks. vil den midterste knappen på en treknappers mus forbli uendret
After we left my dad' s place, the TV would come on when Yoichi came nearEtter at vi var hos pappa, slo tv-en seg på når Yoichi var i nærheten
The active view, that is the one whose path is shown in the Location Toolbar and which responds to navigation and Menubar commands, is shown by the little green light in the bottom left corner. To make a view active, left click on an empty area of the view or on its Status BarDen aktive visninga har et lite grønt lys i det nederste venstre hjørnet, stien vises i addressefeltet og den visninga reagerer på navigasjons-og menylinjekommandoer. Et klikk med & LMB; på et ledig område eller statuslinja i en visning, gjør den visninga aktiv
Viser side 1. Fant 110402 setninger matching frasen on the left.Funnet i 420,934 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.