Oversettelser til norsk bokmål:

  • transitivt verb   
     
    A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in active sentences. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, it may be used in a passive voice.

Andre betydninger:

 
(grammar): A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in the active voice. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, transitive verbs can also be used in the passive voice when the direct object of the equivalent active-voice sentence becomes the subject.
 
a verb that is accompanied by a direct object
 
transitive verb (direct obj.)

    Vis declension

Setningseksempler med "transitive verb", oversettelse minne

add example
Verb Entailment (for some verbs onlyVerbavledning (bare for noen verb
Get to the verbKom rett på sak
This verb is normally used only in the third person.Dette verbet brukes vanligvis bare i tredje person.
A sentence normally has a subject and a verb.En setning har vanligvis et subjekt og et verb.
Synonyms-Ordered by Similarity of Meaning (verbs onlySynonymer – ordnet etter likhet i betydning (bare verb
Verb deinflection information not found, so verb deinflection cannot be usedFant ikke informasjon om ordstammer. Du kan derfor ikke slå opp ordstammer for verb
Cause To (for some verbs onlyGrunn til (bare for noen verb
Verb Frames (examples of useVerbstruktur (eksempler på bruk
Not all will be transitionedAlle blir ikke med videre
Inspector, I have Lieutenant Patrone of the Transit Police on the lineJeg har overbetjent Patrone fra trafikkpolitiet på linjen
At that time , the beneficiarycountries to a large extent only perceivedthe drugs issue to be relevant to them interms of their position as ‘ transit countries ’ .Påden tiden oppfattet disse landene i storgrad at narkotikaproblemet angik k dembare i den utstrekning at de var ‘ transittland ’ .
And unfortunately it' s become detained in transit a littleDessverre ble den heftet på reisen
And when you die, and die you shall... your transition shall be to the sound ofOg når dere dør, og dø skal dere... skal overgangen skje til lyden av
Gentlemen, I' d like you to meet Lieutenant Zachary Garber of our own New York Transit Authority PoliceMine herrer, dette er overbetjent Zachary Garber fra vart eget New York transportpoliti
Both the Netherlands and France are reported to be major transit countries for further cocaine distribution in Europe ( Europol , 2007b ) .Både Nederland og Frankrike rapporteres som viktige transittland for videre distribusjon av kokain i Europa ( Europol , 2007b ) .
Transition metalsTransisjonsmetaller
The reproduction has been stolen in transitReproduksjonen er stjålet i transitt
Although a substantive decline ‘ ’ in seizures of cocaine transiting West Africa was reported for 2008 ( UNODC , 2009 ) , it is likely that significant amounts of the drug still go through the region ( EMCDDA and Europol , 2010 ) .Selv om det ble rapportert en ” kraftig nedgang ” i ¤ beslagene av kokain gjennom Vest-Afrika i ¤ 2008 ( UNODC , 2009 ) , er det sannsyn lig at store mengder av stoffet fortsatt sendes gjennom denne delen av verden ( EONN og Europol , 2010 ) .
It is not clear to me when the transition from mother to horse takes placeDet er uklart for meg nar overgangen fra mor til hest finner sted
I' ve gone with Lassie because, of course, that satisfies the criteria of being a girl and a dog' s name, thus helping you ease into the transitionJeg har gått for Lassie fordi det tilfredsstiller kriteriene om å være et jentenavn og et hundenavn, og slik hjelper det deg i overgangen
OK, we talked about transitionGreit.Vi snakket om overgang
A transit cop spotted Kimble on the El, he is heading toward BalboEn trafikkpurk så Kimble på høybanen mot Balbo
Transition ElementsTransisjonsmetaller
This is the headquarters of the Transit Police, which occupies the entire second floor of this buildingDette er trafikkpolitiets hovedkvarter, som holder til i hele andre etasje
Viser side 1. Fant 69 setninger matching frasen transitive verb.Funnet i 3,771 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.