Oversettelser til engelsk:

 • development         
  (noun, adjv   )
 • evolution     
  (noun   )
 • generation     
  (noun   )
 • growth       
  (verb, noun   )
 • progress         
  (verb, noun   )
 • progression   
  (noun   )

Andre betydninger:

 
evolution

Lignende setninger i ordboken norsk bokmål engelsk. (16)

biologisk utviklingbiological development
bærekraftig utviklingsustainable development
demografisk utviklingdemographic development
Den europeiske bank for gjenoppbygning og utviklingEuropean Bank for Reconstruction and Development
historisk utviklinghistorical evolution
indikator for bærekraftig utviklingsustainable development indicator
industriell utviklingindustrial development
kulturell utviklingcultural development
lokal utviklinglocal development
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklingOrganisation for Economic Co-operation and Development
regional utviklingregional development
sosial utviklingsocial development
testdrevet utviklingtest-driven development
urban planlegging- og utviklingurban planning and development
økologisk utviklingecodevelopment
økonomisk utviklingeconomic development

    Vis declension

Setningseksempler med "utvikling", oversettelse minne

add example
Selv om effektiv antibiotika generelt er lett tilgjengelig, er Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) fortsatt en hyppig årsak til sykdom og dødsfall i både utviklings- og industriland.Despite good access to effective antibiotics, Streptococcus pneumoniae (pneumococci) is still a major cause of disease and death in both developing and developed countries.
I betraktning av hvilke mekanismer s om ligger bak utviklingen av antimikrobiell resistens (AMR), er strategien for å bekjempe dette ganske innlysende:Considering the mechanisms behind the emergence of AMR, the strategy to fight it is rather straightforward:
Ja, vel, det har skjedd... flere nye utviklinger i henhold til SpaniaYes, well, there have been...... several new developments with regards to Spain
Utviklinger innen folkehelsePublic health developments
Europeisk NGO med en felles europeisk målsetning, hvis aktiviteter er rettet mot ungdoms aktive samfunnsdeltakelse og utvikling av europeiske samarbeidsaktiviteter på ungdomsfeltet. Organisasjonen må være representert i minst 8 programland.European Non Governmental Organisation which pursues a goal of general European interest and whose activities are aimed at young people's participation in public life and in society and the development of European cooperation activities in the youth field. Its structure and activities must cover at least 8 programme Countries.
Er det en riktig utvikling, synes du?ls that heading in the right direction?
Vi vet at en håndfull besluttsomme menn kan stoppe en slik utviklingWe know that resolute men with a wiII of steeI can put a stop to it
Det står for Concurrent Versions System. Det er et system for versjonsstyring og er basert på RCS (Revision Control System), men har mer funksjonalitet. Det brukes til å vedlikeholde kildekode som er under utvikling. Flere versjoner av kildekoden beholdes (greit hvis du ødelegger noe og må ha tak i en tidligere, ren versjon) og gjør det mulig å få tilgang til kildekoden over nettet for å hente siste utgave, og tilmed lagre nye versjoner hvis de har tillatelse til det. Det er også åpen programvare (du kan få betalt støtte hvis du vil) og siden det er fritt er det populært hos folk som lager mer fri programvare, slik som & kdeIt stands for Subversion, and is a version control system. It is similar to CVS, but improves on it in many ways. It is used to maintain source code under development. It will keep multiple versions of things (handy if you broke something and have to back up and get a clean old version), and allows people remote access over the internet to pick up the latest source code and even to check in new files if they have permission. It is also open source (you pay for support if you want it), and since it is free it is the system of choice for people writing more free products, such as & kde
Og din utvikling av følelser forstyrrerAnd your development of emotions is disturbing
& dolphin; er en filbehandler for & kde; som har til hensikt å gi bedre brukbarhet i brukerflaten. & dolphin; er ikke ment å være en konkurrent til & konqueror;. & kde; s standard filbehandler. & dolphin; vil bare være en filbehandler, mens & konqueror; er en universalfremviser for mange filyper. Denne tilnærmingen for utvikling gir en konsentrasjon om å gjøre brukerflaten bedre for den spesifikke oppgaven med vanlig filbehandling& dolphin; is a file manager for & kde; which aims to improve usability at the user interface level. & dolphin; is not intended to be a competitor to & konqueror;. & dolphin; focuses only on being a file manager whereas & konqueror; is a universal viewer of many file types. This development approach allows for concentrating on optimizing the user interface for the specific task of file management
Støtte til utviklingen av kommunikasjonskapasiteter i medlemsstateneSupport the development of Member States communication capacities.
Jeg høer det er nye utviklinger i MidwichI understand there are recent developments at Midwich
e) utveksle informasjon, ekspertise og beste praksis i tillegg til å lette utviklingen og gjennomføringen av felles tiltak.(e) exchange information, expertise and best practices, and facilitate the development and implementation of joint actions.
Det har skjedd en utvikling i Sagen Brygge som vil øke verdienThere have been certain developments in Sagen Docks that will increase the value
Det starter med Miss Kinski, og faller ned øverst her, hvor sekretærene jobber og under sekretærene pa det neste niva i utviklingen er primatene, og under dem er leopardeneIt starts looking at Miss Kinski, and then drops down to the top tier here, where the secretaries work, and then below the secretaries at the next level of evolution, are the primates, and then finally down to the leopards
Nei, vi bare rapporterer en positiv utvikling i diettenOh, no.We' re merely reporting a positive advancement in the diet
Les e-postlistearkivene for å få en følelse av hvorden & kde;-utviklingen foregårRead the mailing list archives in order to get a feel for & kde; development
Utvikling av nettverket av opplæringspartnere, herunder programmer og instruktører i intervensjonsepidemiologiDevelopment of the network of training partners, including programmes and trainers in intervention epidemiology
Det var jo bare utviklingen av atombombenThat was just the creation of the atom bomb
Med tanke på hvilke mekanismer som ligger bak utviklingen av antimikrobiell resistens, er strategien for å bekjempe dette ganske innlysende:Considering the mechanisms behind the emergence of antimicrobial resistance, the strategy to fight it is rather straightforward:
- Støtte til utviklingen av kommunikasjonskapasiteter i medlemsstatene- Support the development of Member States communication capacities.
En av d e viktigste aktivitetene i SAU er utviklingen av veiledere og risikovurderinger i forbindelse med forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer, f.eks. en veileder om HPV-vaksinering, en rask risikovurdering av en ny stamme av sesonginfluensaviruset H1N1 som er resistent mot oseltamivir (Tamiflu), og en vitenskapelig uttalelse om bruk av vaksiner mot influensa H5N1 hos mennesker.One of the main activities of SAU is the development of public health guidance and risk assessment on infectious disease prevention and control, e.g. guidance on human papilloma vaccination, rapid risk assesment on a new strain of seasonal H1N1 influenza resistant to oseltamivir (Tamiflu), or scientific opinion on the use of influenza H5N1 vaccines for humans.
ECDC deltar for tiden i revisjonen av WHOs retningslinjer vedrørende tuberkulose og flyreiser, og har koordinert et prosjekt med sikte på utvikling av retningslinjer i forbindelse med overføring av smittsomme sykdommer på luftfartøy.ECDC is currently participating in the revision of the World Health Organization’s guidelines on tuberculosis and air travel, and coordinated a project on the development of guidelines for infectious diseases transmitted on aircrafts.
Mutasjonene har satt i gang en unormal utvikling-- av grunnleggende kinestese og reflekserThe mutations seem to have triggered...... the abnormal development of basic kinesthesia and reflexes
Det er under utviklingIt' s a working progress, it' s not finished yet
Viser side 1. Fant 81 setninger matching frasen utvikling.Funnet i 0,185 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.