Oversettelser til engelsk:

 • development         
  (noun, adjv   )
 • evolution     
  (noun   )
 • generation     
  (noun   )
 • growth       
  (verb, noun   )
 • progress         
  (verb, noun   )
 • progression   
  (noun   )

Andre betydninger:

 
evolution

Lignende setninger i ordboken norsk bokmål engelsk. (16)

biologisk utviklingbiological development
bærekraftig utviklingsustainable development
demografisk utviklingdemographic development
Den europeiske bank for gjenoppbygning og utviklingEuropean Bank for Reconstruction and Development
historisk utviklinghistorical evolution
indikator for bærekraftig utviklingsustainable development indicator
industriell utviklingindustrial development
kulturell utviklingcultural development
lokal utviklinglocal development
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklingOrganisation for Economic Co-operation and Development
regional utviklingregional development
sosial utviklingsocial development
testdrevet utviklingtest-driven development
urban planlegging- og utviklingurban planning and development
økologisk utviklingecodevelopment
økonomisk utviklingeconomic development

    Vis declension

Setningseksempler med "utvikling", oversettelse minne

add example
Utviklinger innen folkehelsePublic health development
Det pågående samarbeidet med ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region) bidrar til utviklingen av kjernekompetanse i folkehelsevitenskap.An ongoing collaboration with ASPHER exists, contributing to their development of core competencies in public health education.
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven av Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurse, som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap, det er full av liv - fremmer studier og respekt för språk i en ganske praktisk måte.The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
Det har skjedd en utvikling i Sagen Brygge som vil øke verdienThere have been certain developments in Sagen Docks that will increase the value
ECDC deltar for tiden i revisjonen av WHOs retningslinjer vedrørende tuberkulose og flyreiser, og har koordinert et prosjekt med sikte på utvikling av retningslinjer i forbindelse med overføring av smittsomme sykdommer på luftfartøy.ECDC is currently participating in the revision of the World Health Organization’s guidelines on tuberculosis and air travel, and coordinated a project on the development of guidelines for infectious diseases transmitted on aircrafts.
Fellesnevneren er den potensielle utviklingen av en sykdom med generelle blødninger – som ofte fører til dødsfall.The common denominator is the possible emergence of a disease with general bleedings – often leading to death.
Les e-postlistearkivene for å få en følelse av hvorden & kde;-utviklingen foregårRead the mailing list archives in order to get a feel for & kde; development
Det avholdes årlig møter med medlemsstatene og interessenter for å overvåke utviklingen og tilpasse ECDCs opplæringsstrategi:Annual Meetings with Member States and with stakeholders are being organized to monitor progress and refine the ECDC training strategy:
Mytologi er en av de primære motivasjonene for kulturell utvikling!Mythology is one of the primary motivations for culturaI development!
I 2006 undertegnet ECDC en treårig rammeavtale med britiske Health Protection Agency (HPA) om utvikling av simuleringsøvelser med sikte på påvisning av utbrudd, smitteoppsporing og respons, og for utvikling av egne øvelser ved senteret.In 2006, ECDC signed a three years framework contract with HPA for the development of simulation exercises on outbreak detection, investigation and response, afor the Centre to develop its own exercises.
års utvikling-- og vi har knapt berørt menneskets enorme potensialyears of evolution...... and we' ve barely tapped the vastness of human potential
En av de viktigste aktivitetene i SAU er utviklingen av veiledere og risikovurderinger i forbindelse med forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer, f.eks. en veileder om HPV-vaksinering, en rask risikovurdering av en ny stamme av sesonginfluensaviruset H1N1 som er resistent mot oseltamivir (Tamiflu), og en vitenskapelig uttalelse om bruk av vaksiner mot H5N1-influensa hos mennesker.One of the main activities of SAU is the development of public health guidance and risk assessment on infectious dis\-ease prevention and control, e.g. guid\-ance on human papilloma vaccination, rapid risk assesment on a new strain of seasonal H1N1 influenza resistant to os\-eltamivir (Tamiflu), or scientific opinion on the use of influenza H5N1 vaccines for humans.
Denne sekvensen elsker jeg, " menneskets utvikling "I love this shot, it' s the " ages of man " shot
Selv om effektiv antibiotika generelt er lett tilgjengelig, er Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) fortsatt en hyppig årsak til sykdom og dødsfall i både utviklings- og industriland.Despite good access to effective antibiotics, Streptococcus pneumoniae (pneumococci) is still a major cause of disease and death in both developing and developed countries.
Franchise- utviklingen i Charming er ikke- eksisterendeFranchise development in Charming' s pretty much nonexistent
" En ny utvikling i oppdraget ditt som vi må meddele deg. "" There has been a new development regarding your mission... which we must now communicate to you
Jeg holder deg underrettet om den videre utviklingen" I' il keep you abreast of any further developments. "
& kde;-prosjektet bruker CVS til utviklingen av sentrale deler av programvaren. N+år du har gjort en endring i en av delene (f. eks. rettet en feil) og du vil at denne skal legges inn i CVS, er det best å lage en « patch » mot siste versjon og sende denne til utvikler/vedlikeholder av programmetThe & kde; project uses SVN to develop the core parts of the software. Usually, when you have changed one of the parts (eg; fixed a bug), and you want to commit this change, the best way is to create a patch against a current snapshot and send this patch to the developer/maintainer of the respective program
Det er under utviklingAt progress unremittinglyThe nothing important can replace
Vi håper snart å kunne opplyse om en ny utvikling i vår diettbehandlingWe hope to make an announcement quite soon... about a new development in our diet therapy
ECDCs rolle når det gjelder typing er å fremme utviklingen av tilstrekkelig kapasitet for diagnostisering, deteksjon, identifisering og karakterisering av agenser som kan true folkehelsen ( ECDCs grunnforordning 851/2004 ).ECDC role in typing is to foster the development of sufficient capacity for diagnosis, detection, identification and characterization of agents which may threaten public health ( ECDC founding regulation 851/2004 ).
Og din utvikling av følelser forstyrrerAnd your development of emotions is disturbing
Med tanke på hvilke mekanismer som ligger bak utviklingen av antimikrobiell resistens, er strategien for å bekjempe dette ganske innlysende:Considering the mechanisms behind the emergence of antimicrobial resistance, the strategy to fight it is rather straightforward:
Viser side 1. Fant 81 setninger matching frasen utvikling.Funnet i 0,483 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.