Oversettelser til engelsk:

 • development         
  (noun, adjv   )
 • evolution     
  (noun   )
 • generation     
  (noun   )
 • growth       
  (verb, noun   )
 • progress         
  (verb, noun   )
 • progression   
  (noun   )

Andre betydninger:

 
evolution

Lignende setninger i ordboken norsk bokmål engelsk. (16)

biologisk utviklingbiological development
bærekraftig utviklingsustainable development
demografisk utviklingdemographic development
Den europeiske bank for gjenoppbygning og utviklingEuropean Bank for Reconstruction and Development
historisk utviklinghistorical evolution
indikator for bærekraftig utviklingsustainable development indicator
industriell utviklingindustrial development
kulturell utviklingcultural development
lokal utviklinglocal development
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utviklingOrganisation for Economic Co-operation and Development
regional utviklingregional development
sosial utviklingsocial development
testdrevet utviklingtest-driven development
urban planlegging- og utviklingurban planning and development
økologisk utviklingecodevelopment
økonomisk utviklingeconomic development

    Vis declension

Setningseksempler med "utvikling", oversettelse minne

add example
Parallelt med denne utviklingen konsentrerte man samarbeidet i 1999 om krav til indikatorbaserte rapporter og prioriteringen av elementer i det felles spørreskjemaet fra Eurostat og OECD til medlemslandene i år 2000 .In parallel to these developments , cooperation in 1999 focused on requirements for indicator based reports and identification priorities for the Joint Eurostat- OECD questionnaire to member countries in 2000 .
Utviklinger innen folkehelsePublic health development
EUs utgifter til forskning og utvikling innen miljø har gått nedselv om det er behov for nyskapning for å utvikle teknologi somforurenser mindre .EU energy research and development expenditure has beenreduced at a time when innovation is needed to develop lesspolluting technologies .
Utvikling i den senere tidNew developments
Det er imidlertid viktig å anerkjenne positiv utvikling der det faktisk har vært framgang .However , it is important to recognise progress where it has been made .
Dette kapittelet gir en oversikt over narkotikatiltakene i ¤ Europa og redegjør nærmere , der det er mulig , for trender , utvikling og kvalitetsspørsmål .This chapter presents an overview of the responses to drug problems in Europe , where possible highli ghting trends , developments and quality issues .
Undervisning og opplæring i entreprenørskap innebærer utvikling avkunnskaper , fer digheter , holdninger og personlige egenskaper som passer til elevens alder og utviklingstrinn .Teaching and learning about entrepreneurship involve developingknowledge , skills , attitudes and personal qualities appropriate to theage and development of the pupils .
Til tross for en generell utvikling der cannabisbrukere som kommer i kontakt med strafferettssystemet henvises til behandling og rådgivningstjenester heller enn straff , er disse ordningene svært ulikt utbygd og organisert i Europa , og bare noen få land ( Tyskland , Frankrike , Luxembourg , Østerrike og Sverige ) rapporterer at de tilbyr strukturerte programmer eller tjenester .Despite a general move towards directing cannabis users coming into contact with the criminal justice system towards treatment and counselling services rather than penal sanctions , the availability and struc ture of these mechanisms differ substantially across Europe with few countries ( Germany , France , Luxembourg , Austria , Sweden ) reporting offering structured programmes or services .
Det pågående samarbeidet med ASPHER (The Association of Schools of Public Health in the European Region) bidrar til utviklingen av kjernekompetanse i folkehelsevitenskap.An ongoing collaboration with ASPHER exists, contributing to their development of core competencies in public health education.
Merknad : % Vedtatt , finnes eller på plass.U Under utvikling * Bare midlertidige arbeidsgrupper er etablert.Kilder : EEA 2001b , REC 2001 .Notes : ü A d o p t e d , present , or in place.UD Under development . * Only temporary working groups established.Sources : EEA , 2001b ; REC , 2001 .
CAP hviler for tiden på to pilarer : målet om å øke matvar eproduksjonen , og det settes sterkere fokus på utvikling av landdistriktene og miljømål .The CAP currently has two ' pillars ' : production and there is a stronger focus on rural development and environmental objectives .
.. Det nye mandatet fremhever enda sterkere byråets oppgaver med å rapportere fremgang i arbeidet med bærekraftig utvikling , støtte til rapportering i samsvar med forpliktelsene i Det europeiske fellesskapet og ifølge internasjonale avtaler , å koordinere og støtte utviklingen av overvåkningssystemer , og sikre allmennhetens tilgang til miljøinformasjon .The new mandate re-enforces the Agency ' s tasks of reporting progress towards sustainable development , providing support for reporting in accordance with the obligations of EC legislation and international conventions , co-ordinating and support ing the development of monitoring systems , and assuring public access to environmental information .
Rapporten gir et oppdatert bilde av narkotikasituasjonen i EU og belyser nye trender og utviklinger som har funnetsted i den senere tid .This report presents an up-to-date picture of the drugsituation in the EU and highlights new trends and developments .
Mer enn 290 byer har undertegnet Ålborg-charteret om bærekraftig utvikling i europeiske byer og tettsteder .More than 290 European cities have signed the Aalborg Charter of European Cities and Towns towards Sustainability .
De senere års tiltagende aksept av prinsippet om en bærekraftig utvikling har bidratt til å øke europeernes erkjennelse av miljøets globale karakter .In recent years , the principles of sustainable development have gained wide acceptance , adding depth as well as range to Europeans ' perception of the global environment .
EONN vil drøfte forskningsfunn og utviklingen i 2008 i neste årsrapport .The EMCDDA will discuss the findings and developments made during 2008 in its next annual report .
26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven av Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurse, som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap, det er full av liv - fremmer studier og respekt för språk i en ganske praktisk måte.The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
Strategien og utviklingen i den forbindelse for å strømlinjeforme rapporteringen ble behandlet på et styreseminar i november .The strategy and related development in streamlining reporting were considered at a Management Board seminar in November .
Det europeiske miljøbyrå ( EEA ) har som mål å stø tte bærekraftig utvikling og bidra til å oppnå betydelig og målbar forbedring av Europas miljø ved å levere aktuell , målrettet , relevant og pålitelig informasjon til politiske beslutningstakere og offentligheten .The EEA aims to support sustainable development and to help achieve significant and measurable improvement in Europe s environment ’ , through the provi sion of timely , targeted , relevant and reliable information to policy-making agents and the public .
Europeisk miljøpolitikk har tradisjonelt konsentrert seg om å kontrollere forurensningen ved kilden og verne særlige deler av miljøet . I den senere tid er det lagt større vekt på å integrere miljøhensynet i andre områder av politikken og fremme en bærekraftig utvikling .A traditional focus for European environmental policies has been the control of pollution at source and the protection of particular parts of the environment .
Gruppen for informasjonsteknologi ( IT ) er ansvarlig for : utvikling og vedlikehold av EONNs IT-infras truktur , IT-rådgivning overfor prosjekter samt administrasjon av nettbaserte tjenester og databaser .The information technology ( IT ) team is responsible for : developing and maintaining the EMCDDA IT infrastructure ; providing IT advice to projects ; and managing online services and databases .
To anbudsinnbydelser ble sendt ut av PHARE-programmet i juni , for å sikre videreføringen av PHARE Topic Links ( emnelenker ) , ytterligere bidrag til byråets rapportering og utvikling av EIONET-telematikken , formidling av informasjon og arbeidet til PHARE-ekspertgruppen i byrået .Two calls for tender were launched in June by the PHARE Programme to cover the continuation of the work of PHARE Topic Links , further contributions to the Agency reporting and EIONET telematic development , information dissemination , and the work of the PHARE expert team in the Agency .
Samspillet mellom Miljøbyråets arbeidsprogram og forskningsprogrammer vil særlig styrke de områdene som ligger i skjæringspunktet mellom utformingen av miljøpolitikken og nyskapende forskning og utvikling .Competition for dwindling natural resources is a potential source of conflict in Europe ' s seas .
Dette kommer til uttrykk i utviklingen av et tvers gående narkotikaovervåkingssystem som omfatter 30 land med en samlet befolkning på over en halv milliard mennesker .This can be see n in the development of a transversal drug monitoring system that encompasses 30 countries with a combined population of more than half a billion people .
De fleste landene ( 10 ) har utarbeidet rapporter om utviklingen av sine nett innenfor EIONET , og mange ( 8 ) sender også ut nyhetsbrev .Most countries ( 10 ) have prepared reports on the development of their networks within EIONET and many ( 8 ) also distribute newsletters. letters .
Viser side 1. Fant 375 setninger matching frasen utvikling.Funnet i 0,245 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.