Oversettelser til norsk bokmål:

  • filtype   
     
    The format of a file, commonly indicated by its file name extension. The file type indicates which program the file was created in and can be opened with.

Andre betydninger:

 
Alternative spelling of filetype.

Lignende setninger i ordboken engelsk norsk bokmål. (1)

registered file type
registrert filtype

    Vis declension

Setningseksempler med "file type", oversettelse minne

add example
en Select the program for the file type: %‧. If the program is not listed, enter the name or click the browse button
nb Velg programmet du vil legge til for filtypen % ‧. Dersom programmet ikke er i lista, skriv navnet eller trykk på « Bla gjennom »-knappen
en The main feature of & dolphin; that allows navigation of the file system is the work space. Clicking on a sub-folder within the current folder changes to this folder. Clicking on files within the workspace will open the file in the default application for that file type
nb Arbeidsflaten er den egenskapen ved Dolphin som brukes til å navigere i filsystemet. En kommer til en undermappe inne i den gjeldende mappa ved å trykke på undermappa. Et trykk på en fil vil åpne fila med det standardprogrammet som er tilordnet den fila
en Create New File Type %
nb Lag ny filtype %
en File List view This list displays all the files you selected for printing. You can see the file name(s), file path(s) and the file (MIME) type(s) as determined by KDEPrint. You may re-arrange the initial order of the list with the help of the arrow buttons on the right. The files will be printed as a single job, in the same order as displayed in the list. Note: You can select multiple files. The files may be in multiple locations. The files may be of multiple MIME types. The buttons on the right side let you add more files, remove already selected files from the list, re-order the list (by moving files up or down), and open files. If you open files, KDEPrint will use the application matching the MIME type of the file
nb Fillistevising Lista viser alle filer som er valgt for utskrift. Du kan se filnavn(ene), filplassering(er) og filas (MIME) type(r) bestemt av KDE-utskrift. Oppstartsrekkefølgen i lista er rekkefølgen som først ble valgt. Lista blir skrevet ut i samme rekkefølge som vist. Merk: Du kan velge flere filer. Filer kan være plassert flere steder. Fila kan ha flere MIME-typer. Knappen på høyresiden legger til flere filer, fjerner merkede filer fra lista, endrer rekkefølgen i lista (ved å flytte filer opp og ned), og åpner filer. Ved åpning av filer vil KDE-utskrift bruke et program som passer med MIME-typen til fila
en " %‧ " is an external file of type: " %‧ ". Do you want to import the file as a Kexi project?
nb « % ‧ » er en ekstern fil av type: « % ‧ ». Vil du importere fila som et Kexi-prosjekt?
en File-based database 's MIME type
nb MIME-typen til den filbaserte databasen
en Assigns a higher priority to the selected application, moving it up in the list. Note: This only affects the selected application if the file type is associated with more than one application
nb Gir det valgte programmet høyere prioritet og flytter det oppover i lista. Merk deg at dette bare påvirker det valgte programmet dersom filtypen er tilknyttet mer enn ett program
en This lets you search in any type of file, even those that usually do not contain text (for example program files and images
nb Gir søk i hvilken som helst fil, selv om filene ikke inneholder tekst (for eksempel et program eller bilder
en Database Importing wizard is about to import " %‧ " file of type " %‧ " into a Kexi database
nb Veiviseren for databaseimport skal til å importere fila « % ‧ » av type « % ‧ » til en Kexi-database
en If you want to remove a type of file (mimetype) that your application cannot handle, select the mimetype in the list above and click on this button
nb Om du vil fjerne en type fil (mimetype) som programmet ikke håndterer, velg en av mimetypene i lista over, og trykk denne knappen
en Here you can configure what the Konqueror file manager will do when you click on a file of this type. Konqueror can display the file in an embedded viewer or start up a separate application. If set to 'Use settings for G group ', Konqueror will behave according to the settings of the group G this type belongs to, for instance 'image ' if the current file type is image/png
nb Her kan du velge hva filbehandleren Konqueror skal gjøre når du velger en fil av denne typen. Konqueror kan vise fila i et visingsprogram inni Konqueror-vinduet, eller starte et eget visingsprogram. Hvis du velger ' Bruk innstillinger for Gruppa ', vil Konqueror bruke innstillingene for den gruppa filtypen hører til, f eks « image » hvis filtypen er « image/png »
en There is also an overview category All, which displays all the file types in one list, without categorizing them
nb Det finnes også en oversiktskategori, « Alle », som viser alle filtyper i én liste uten å angi kategori
en Once you are connected to the Internet you can use & konqueror; to browse the Web just as easily as you can use it to handle your local files. Just type a & URL; into the Location Toolbar window, press & Enter;, and you are away!
nb Når du er koblet til Internett kan du bruke & konqueror; til å surfe på nettet like lett som du kan bruke den til å håndtere dine lokale filer. Bare skriv inn en nettadresse (URL;) i adressefeltet, trykk Enter, og du er igang!
en You have changed the mime-type of this non-textual attachment to text. This might cause an error while loading or encoding the file. Proceed?
nb Du har endret mime-typen til tekst for et ikke tekst-vedlegg. Dette kan føre til feil under lasting eller koding av fila. Vil du fortsette?
en If specified, only files that contain this text are found. Note that not all file types from the list above are supported. Please refer to the documentation for a list of supported file types
nb Om valgt, finner en filer som inneholder denne teksten. Merk at ikke gis støtte til alle filtyper fra lista over. Se i dokumentasjonen for støttede filtyper
en File Open button This button tries to open the highlighted file, so you can view or edit it before you send it to the printing system. If you open files, KDEPrint will use the application matching the MIME type of the file
nb Åpne & ‧; fil Knappen prøver å åpne merkede filer slik at de kan vises eller redigeres før de sendes til utskrift. Om filer åpnes, vil KDE-utskrift bruke et program som passer MIME-typen til fila
en Each file association is recorded as a mime type. & MIME; stands for Multipurpose Internet Mail Extensions. It allows a computer to determine the type of file, without opening and analyzing the format of each and every file
nb Hver filtilknytning lagres som en MIME-type. & MIME; står for « Multipurpose Internet Mail Exchange ». Det lar en datamaskin avgjøre hvilken type en fil har uten å åpne og analysere formatet for hver eneste fil
en There appears to be a configuration error. You have associated Konqueror with %‧, but it cannot handle this file type
nb Det ser ut til at det er en feil i oppsettet. Du har forbundet konqueror med % ‧, men den kan ikke vise slike filer
en Unknown file type
nb Ukjent filtype
en Except for specific file types
nb Unntatt angitte filtyper
en Database driver for this file type not found. Detected MIME type: %
nb Fant ikke databasedriver for denne filtypen. Synlig MIME-type er: %
en & konqueror; decides what the file type is by matching the filename extension against a list of known types. If that fails it tries to guess the type from the file contents. You can change the list of known file types and associated actions with the File Associations page of the Settings Configure Konqueror... dialog
nb & konqueror; velger hva filtypen er ved å sammenligne filetternavnet med en liste over kjente typer. Hvis den ikke finner noe, prøver den å gjette filtypen utfra innholdet i fila. Du kan endre listen over kjente filtyper og assosierte handlinger med Filtilknytninger i dialogen Innstillinger Tilpass konqueror
en File (MIME) Types Settings
nb Oppsett for filtyper (MIME
en & kde; comes with a set of applications to view and edit files of many common types, and when you click a file containing, say, a document or image, & konqueror; will start the appropriate application to display the file. If it does n't know what application to start to open a file you clicked, & konqueror; will prompt you for the name of the application to run, and when you have chosen, & konqueror; will offer to remember your choice for the next time you open a file of that type
nb & kde; leveres med en gruppe applikasjoner som kan vise og redigere filer av mange vanlige typer, og når du trykker på en fil som inneholder f. eks. et dokument eller et bilde, så starter & konqueror; en passende applikasjon som kan vise filen. Hvis den ikke vet hvilken applikasjon som skal startes for å åpne en fil du trykket på, så vil & konqueror; spørre etter navnet på applikasjonen som skal brukes. Når du har gjort ditt valg vil & konqueror; tilby seg å huske dette valget til neste gang du skal åpne en fil av samme type
en This article has the MIME type & quot; message/partialquot;, which KNode cannot handle yet. Meanwhile you can save the article as a text file and reassemble it by hand
nb Dette innlegget er av Mime-typen & quot; message/partialquot;, som KNode ikke kan håndtere ennå. I mellomtiden kan du lagre innlegget som en tekstfil og sette det sammen igjen for hånd
Viser side 1. Fant 4177 setninger matching frasen file type.Funnet i 5,197 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.