Oversettelser til norsk bokmål:

  • filtype   
     
    The format of a file, commonly indicated by its file name extension. The file type indicates which program the file was created in and can be opened with.

Andre betydninger:

 
Alternative spelling of filetype.

Lignende setninger i ordboken engelsk norsk bokmål. (1)

registered file type
registrert filtype

    Vis declension

Setningseksempler med "file type", oversettelse minne

add example
Database Importing wizard is about to import " %‧ " file of type " %‧ " into a Kexi database
Veiviseren for databaseimport skal til å importere fila « % ‧ » av type « % ‧ » til en Kexi-database
This article has the MIME type & quot; message/partialquot;, which KNode cannot handle yet. Meanwhile you can save the article as a text file and reassemble it by hand
Dette innlegget er av Mime-typen & quot; message/partialquot;, som KNode ikke kan håndtere ennå. I mellomtiden kan du lagre innlegget som en tekstfil og sette det sammen igjen for hånd
Unknown file type
Ukjent filtype
Open the Edit File Type dialog box
Åpner dialogboksen Rediger filtype
The desktop entry file %‧ is of type FSDevice but has no Dev=... entry
Skrivebordoppføringsfila % ‧ er av typen FSDevice, men har ingen Dev= ...-oppføring
Assigns a higher priority to the selected application, moving it up in the list. Note: This only affects the selected application if the file type is associated with more than one application
Gir det valgte programmet høyere prioritet og flytter det oppover i lista. Merk deg at dette bare påvirker det valgte programmet dersom filtypen er tilknyttet mer enn ett program
Fish should work with any roughly POSIX compatible & UNIX; based remote computer. It uses the shell commands cat, chgrp, chmod, chown, cp, dd, env, expr, grep, ls, mkdir, mv, rm, rmdir, sed, and wc. Fish starts/bin/sh as its shell and expects it to be a Bourne shell (or compatible, like bash). If the sed and file commands are available, as well as a/etc/apache/magic file with & MIME; type signatures, these will be used to guess & MIME; types
Fish burde virke med alle omtrent POSIX-kompatible & UNIX; baserte fjernmaskiner. Det bruker skallkommandoene cat, chgrp, chmod, chown, cp, dd, env, expr, grep, ls, mkdir, mv, rm, rmdir, sed, og wc. Fish starter/bin/sh som skallet sitt og forventer at dette er et Bourne skall (eller kompatibelt, som bash). Hvis sed og file kommandoene finnes, og også en/etc/apache/magic fil med & MIME;-type signaturer, så vil disse bli brukt til å gjette & MIME;-typer
Edit File Type %
Rediger filtype %
If you want to add a new & MIME; type to your file associations, you can click on the Add... button. A small dialog box will appear. You select the category from the drop down box, and type the & MIME; name in the blank labeled Type name. Click OK to add the new mime type, or click Cancel to not add any new mime-types
Du kan legge til en ny & MIME;-type i lista over tilknytninger ved å klikke på Legg til ...-knappen. Du får opp en liten dialogrute der du velger kategori fra rullemenyen og skriver & MIME;-navnet i feltet merket Typenavn. Klikk OK for å legge til, eller Avbryt for å la være
The transport encoding of this part: normally, you do not need to change this, since %‧ will use a decent default encoding, depending on the MIME type; yet, sometimes, you can significantly reduce the size of the resulting message, e. g. if a PostScript file does not contain binary data, but consists of pure text--in this case, choosing " quoted-printable " over the default " base‧ " will save up to ‧ % in resulting message size
Transportkodinga for meldingsdelen. Det er normalt ikke nødvendig å endre dette, da % ‧ bruker en grei standardkoding, avhengig av MIME-type. Allikevel er det noen ganger mulig å oppnå en betydelig reduksjon av størrelsen på brevet, f. eks. ved sending av en PostScript-fil som ikke inneholder binær-data, men består av ren tekst. I dette tilfellet vil et valg av « quoted-printable » istedenfor standarden « base‧ » spare opptil ‧ % i forhold til opprinnelig størrelse
& FTP; is the Internet service used to transfer a data file from the disk of one computer to the disk of another, regardless of the operating system type
& FTP; er den Internett-tjenesten som brukes til å overføre en datafil fra en datamaskin til en annen, uansett operativsystem
The current file has been identified as a document of type " %‧ ". The meta DTD for this document type will now be loaded
Fila er identifisert til å være av typen « % ‧ ». Laster meta-DTD-en for denne dokumenttypen
This datasource type lets you use your entries from a kspread file
Denne datakilden lar deg bruke data fra en kspread fil. Name
How do I configure the programs that & konqueror; uses to open different types of files?
Hvordan setter jeg opp & konqueror; til å kjøre & Java;-appleter?
This option enables some convenient features for saving files with extensions: Any extension specified in the %‧ text area will be updated if you change the file type to save in. If no extension is specified in the %‧ text area when you click Save, %‧ will be added to the end of the filename (if the filename does not already exist). This extension is based on the file type that you have chosen to save in. If you do not want KDE to supply an extension for the filename, you can either turn this option off or you can suppress it by adding a period (.) to the end of the filename (the period will be automatically removed). If unsure, keep this option enabled as it makes your files more manageable
Dette valget slår på noen bekvemmeligheter for lagring av filer med etternavn: Et etternavn oppgitt i skrivefeltet % ‧ blir oppdatert hvis du endrer filtypen det skal lagres med. Hvis det ikke er oppgitt noe etternavn i skrivefeltet % ‧ når du trykker Lagre, så blir % ‧ lagt til slutten av filnavnet (hvis filnavnet ikke allerede finnes). Dette etternavnet er basert på filtypen som du har valgt som lagringstype. Hvis du ikke vil at KDE skal sette på et etternavn for filnavnet, så kan du enten slå av dette valget, eller undertrykke det ved å legge til et punktum (.) til filnavnet (punktumet blir automatisk fjernet). Hvis du ikke er sikker, så behold valget slått på, fordi det gjør det lettere å holde styr på filene dine
Select this to use thumbnails that are found inside some file types (e. g. JPEG). This will increase speed and reduce disk usage. Deselect it if you have files that have been processed by programs which create inaccurate thumbnails, such as ImageMagick
Velg dette for å bruke miniatyrbilder som finnes inne i noen filtyper (f. eks. JPEG). Dette øker hastigheten og minsker plassbruken. Ta bort avkryssingen om du har filer som er blitt behandlet av programmer som lager feilaktige miniatyrer, slik som ImageMagick
Similarly to the APSfilter program, Magicfilter provides automatic file type recognition functions and, base on that, automatic file conversion to a printable format, depending on the target printer
Magicfilter likner på APSfilter-programmet, det inneholder automatisk gjenkjenning av filtyper, og basert på dette, automatisk konvertering til et format som kan skrives ut, avhengig av skriveren som er målet
Plugin Description File Types
Tilleggsmodul Beskrivelse Fil Type
You can enter a short description for files of the selected file type (e. g. 'HTML Page '). This description will be used by applications like Konqueror to display directory content
Her kan du skrive inn en kort beskrivelse for filene av den valgte filtypen (f. eks. ' HTML-side '). Denne beskrivelsen vil bli brukt av programmer som Konqueror for å vise kataloginnholdet
Filter by file type
Filtrer på filtype
It is very beneficial to have multiple masks. One for lower case, one for upper case, & etc; This will help ensure that & kde; can determine the file type more accurately
Det er til stor hjelp å ha flere masker. En for små bokstaver, en for store bokstaver osv. Dette hjelper å sikre at & kde; kan bestemme filtypen mer nøyaktig
This datasource type stores the data directly in the KWord file
Denne datakilden lagrer data rett i KWord-filaName
The MIME type %‧ is not supported as input of the filter chain (this may happen with non-CUPS spoolers when performing page selection on a non-PostScript file). Do you want KDE to convert the file to a supported format?
MIME-typen % ‧ er ikke støttet som inntype på filterkjeden. (Dette kan hende med andre utskriftssystemer enn CUPS når du vil velge sider med ikke-PostScript-filer.) Vil du at KDE skal konvertere fila til et format som er støttet?
A list of mime types, separated by semicolon. This can be used to limit the usage of this entity to files with matching mime types. Use the wizard button on the right to get a list of existing file types to choose from, using it will fill in the file masks as well
En liste med mime-typer, adskilt med semikolon. Dette kan brukes for å avgrense antall filer som passer det valgt mønster. Du kan velge fra en liste over filtyper med veiviserknappen til venstre for mime-typen
Click here to add a new file type
Klikk her for å legge til en ny filtype
Viser side 1. Fant 4177 setninger matching frasen file type.Funnet i 5,699 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.