uttale:  

Oversettelser til norsk bokmål:

  • venstre   
    (adjv   )

Setningseksempler med "on the left", oversettelse minne

add example
en By clicking on the Embedding tab, you are presented with three radio buttons in the Left click action group. These determine how & konqueror; views the selected & MIME; type
nb Tre radioknapper merket Handling ved venstreklikk. Dette bestemmer hvordan & konqueror; ser på den valgte & MIME;-typen
en This part of the window shows the statistics. Each exercise you do is counted. You can reset the statistics by clicking on the button below. Also, if you do not want to see the statistics, use the vertical bar on the left to reduce the size of this window part
nb Denne delen av vinduet viser statistikken. Hver øvelse du gjør telles. Du kan nullstille statistikken ved å trykke på knappen nedenfor. Hvis du ikke vil se statistikken, bruk den vertikale stolpen på venstre side for å redusere størrelsen på denne vindusdelen
en On the left, the dialog displays the current unit of measurement. This unit of measurement is the same unit of measurement you use for your document rulers. (In this example, we are using inches.) To change the units, follow the instructions in the section entitled Using Rulers
nb Til venstre viser dialogen den måleenheten som er stilt inn nå. Dette er samme måleenhet som du bruker for linjalene. (I dette eksempelet bruker vi millimeter.) Du kan endre enhet ved å gjøre som beskrevet i avsnittet Bruke linjaler
en You know, I' m not the one who left
nb Det var ikke mig, der gik
en If you press this button the equation on the left will be balanced
nb Hvis du trykker denne knappen blir likningen til venstre balansert
en Now you have to dig to get the gold! Just use the left and right mouse buttons to dig left or right of the hero 's position. The hero can then jump into and through the hole he has dug. He can also dig several holes in a row and run sideways through the dug holes. Be careful though. After a while the holes close up and you can get trapped and killed. In the third box down, you have to dig two holes, jump in and quickly dig one more, to get through two layers. On the right, you have to dig three, then two then one to get through. There are also two little puzzles to work out along the way. Good luck! By the way, you can dig through brick, but not concrete
nb Nå må du grave for å nå gullet! Bruk venstre og høyre museknapp for å grave til venstre eller høyre for helten. Du kan så hoppe ned i hullet du grov. Du kan også grave flere hull på rad, og så springe sidelengs gjennom hullene. Men vær forsiktig. Etter en kort stund blir hullene fylt igjen, og da blir du fanget eller drept. I det tredje rommet fra toppen må du grave to hull, hoppe ned, og så grave et nytt i full fart for å komme gjennom begge lagene med murstein. Til høyre må du grave tre hull, så to, og til slutt ett for å komme gjennom. Du støter også på to små problemer på veien. Lykke til! Merk for øvrig at du ikke kan grave gjennom betong, bare gjennom murstein
en You can choose to see all the windows on all the desktops in your taskbar, no matter which desktop you are currently viewing, or to only see the icons for the desktop you are looking at. You can also choose to ungroup the icons, so that each open window will have its own icon in the taskbar. These and many more options are available simply by right clicking on the taskbar handle (the small textured bar at the left hand side) and choosing Configure Taskbar
nb Du kan velge å se alle vinduene på alle skrivebord i oppgavelinjen din, uansett hvilket skrivebord du ser på, eller bare ha ikoner for det skrivebordet du er på. Du kan også velge å spre ikonene, slik at hvert åpne vindu har sitt eget ikon i oppgavelinjen. Disse valgene og mange fler finner du ved å trykke høyre museknapp på oppgavelinjens håndtak (den lille mønstrede stolpen til venstre for oppgavelinjen) og velge Panelmeny
en At the bottom of the screen you will find the desktop panel, which is called & kicker;. You use the panel to launch applications. Have a look at the button on the left with a large & kicon
nb Nederst på skjermen finner du skrivebordspanelet, som kalles & kicker;. Du bruker panelet til å starete applikasjoner. Ta en titt på knappen helt til venstre med en stor & kicon
en Select the framestyle you want to delete by clicking once with the & LMB; in the list on the left
nb Velg rammestilen du vil slette fra lista til venstre. Marker stilen ved å trykke én gang med venstre museknapp i lista til venstre
en If Left, Right or Center are selected, the text will be moved on the line so that it aligns with the left margin, aligns with the right margin, or is centered between the margins respectively
nb Hvis Venstre, Høyre eller Midtstilt er valgt, så vil teksten bli flyttet på linja så den innrettes henholdsvis etter venstre marg, etter høyre marg, eller står midt mellom margene
en This page is intended to show a tree view of your important network connections, although local folders can also be included. Again, you can left click on an item to open it in the main view or right click to bring up a menu with a wider range of possibilities
nb Denne siden skal vise dine viktige nettverkstkoblinger i et tre, selv om lokale mapper også kan inkluderes. Igjen så kan du venstre-klikke på et element for å åpne det i hovedvinduet eller høyreklikke-klikke for å hente fram en meny med flere valg
en Navigate down the tree views to the left, and items you select will be displayed on the right
nb Navigerer du gjennpom trevisningen til venstre, så blir de elementene du markerer bli vist i ruten til høyre
en Pick a window from the window list menu. To open the menu, click the & MMB; on an empty area of the desktop, or click the icon with several windows on the panel, or finally click the up arrow at the left hand end of the taskbar in the panel
nb Velg et vindu fra vinduslista. Du åpner denne menyen ved å trykke midtre museknapp på en tomt område på skrivebordet, eller trykk på panelikonet med flere vinduer, eller til slutt – trykk på en pil som peker oppover i venstre ende av oppgavelinjen i panelet
en Look, why don' t you take the one on the left?
nb Ta henne til venstre
en The Navigation Panel configuration can be changed by right clicking on the empty area below the bottom tab icon or by left clicking on the Configuration Button icon (the top icon in the previous screenshot, it may not be present in your setup). Doing this brings up a menu with the following options
nb Oppsettet av navigasjonspanelet kan endres ved å høyre-klikke på et ledig område under den nederste faneikonet eller ved å venstre-klikke på Oppsettsknappen (det øverste ikonet i det forrige skjermbildet, det er ikke sikkert det finnes i ditt oppsett). Dette henter fram en meny med følgende valg
en " and left him bleeding to death on the sidewalk
nb " og etterlot ham blødende på fortauet
en The only one left
nb Den eneste som er igjen
en Selective View on List of Printers: This button reduces the list of visible printers to a shorter, more convenient, pre-defined list. This is particularly useful in enterprise environments with lots of printers. The default is to show all printers. To create a personal 'selective view list ', click on the 'System Options ' button at the bottom of this dialog. Then, in the new dialog, select 'Filter ' (left column in the KDE Print Configuration dialog) and setup your selection. Warning: Clicking this button without prior creation of a personal 'selective view list ' will make all printers dissappear from the view. (To re-enable all printers, just click this button again
nb Velg visning av lista med skrivere Knappen reduserer lista over synlige skrivere til en kortere, mer passende, forhåndsbestemt liste. Dette er nyttig i bedrifter med mange skrivere. Standarden er å vise alle skrivere. Du kan lage en personlig filtrert liste ved å trykke på « Systemvalg ... »-knappen i bunnen av dette vinduet. I det nye vinduet velges « Filter » (venstrekolonne i dialogen KDE utskriftsoppsett. Merk: Når denne knappen trykkes uten at det er laget en personlig « utvalgt oversikt », forsvinner alle skrivere fra visningen. (Trykk knappen igjen for å se alle skriverne
en Or you can use the kde; Help Center if you are using & kde; ‧. Simply start the kde; Help Center by clicking on the icon (the blue book with the yellow key) on the toolbar. Once the kde; Help Center has loaded, the window on the left will contain an entry called Unix manual pages. Click once on this entry, and you can browse through all the installed manual pages on your system
nb Du kan også bruke kde; s hjelpesenter. Start & kde; kde; hjelpesenter ved å klikke på livbøyen på panelet ekller i K-menyen. Når kde; hjelpesenter har startet finner du en linje i vinduet til venstre der det står « Unix manualsider ». Trykk en gang på denne linjen, så kan du bla gjennom alle manualsider som er installert på systemet ditt
en Switch One Desktop to the Left
nb Bytt ett skrivebord til venstre
en To move a button, simply click on the button you want to move with the left mouse button
nb For å flytte en knapp trykker du bare på knappen med venstre museknapp
en The man left it sitting on his windowsill
nb Mannen satte den i vinduskarmen sin
en The database information section is labeled Information and consists of two combo boxes. The left combo box (Available tables:) gives you a list of all available tables within the current database. Select the desired table from the list by clicking on the table name with the & LMB;. A list of all available fields from that table will appear in the right combo box
nb Ruten for databaseinformasjon er merket Informasjon og består av to kombinasjonsbokser. Feltet til venstre (Tilgjengelige tabeller) lister alle tilgjengelige tabeller i databasen. Velg tabell fra lista ved å trykke på tabellnavnet med venstre museknapp. I høyre kombinasjonsboks vises det nå en liste over alle tilgjengelige felter i den tabellen
en We can' t count on your seeing his next victim, even though Andy left us the letter opener to try
nb Vi kan ikke regne med at du får se hans neste offer
en The room on the left
nb Inn til venstre
Viser side 1. Fant 110402 setninger matching frasen on the left.Funnet i 254,674 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.