uttale:  

Oversettelser til norsk bokmål:

  • venstre   
    (adjv   )

Setningseksempler med "on the left", oversettelse minne

add example
en Or left click on world shaped icon on the panel or desktop to open & konqueror; in browser mode
nb Eller venstre-klikk på ikonet formet som jordkloden for å starte & konqueror; som nettleser
en Start by going about three quarters the way up the ladder. The enemies run right. Run to the top in time to get one to fall through a false brick while the others run towards you. Go left, dig two holes to trap them, then run right, dig and fall to the bottom of the first small ladder on the right. The enemies should come down the long ladder and fill up the two false bricks at its foot. Dig and catch the third enemy on top of the thick brick area, then run to the second space from the bottom of the long ladder, next to a row of bricks. The enemy should run into the pits on the left
nb Start ved å klatre omtrent tre firedeler opp stigen. Fiendene springer til høyre. Klatre opp tidsnok til at en av dem ramler gjennom en falsk murstein mens de andre springer mot deg. Gå til venstre, grav to hull for å fange dem, og spring så til høyre, grav, og fall ned til bunnen av den første lillestigen til høyre. Fiendane skal nå komme mot deg via den lange stigen, og fylle opp de to falske mursteinene. Grav og fang den tredje fienden oppe på det tykke mursteinsområdet, og spring til det andre området fra bunnen av den lange stigen, ved siden av en rad mursteiner. Fienden burde springe inn i gropene til venstre
en Did you know that you can navigate on the slideshow with the left and right mouse buttons?
nb Visste du at du kan navigere i en lysbildevisning ved å trykke på venstre og høyre museknapper?
en Break into the bottom left room, then proceed to the top right. Head left, grab the gold and escape by digging down to the middle floor. Continue all the way down to the bottom right. Before collecting the second gold piece, hang from the top pole in the center room of the bottom floor and dig one brick from the two-brick wall at the right. Run left over the enemies ' heads, grab the gold and escape back through the dug brick. Run up to the top right room, then to the lower left area via the center. Dodge the enemies any way you can and climb up to the top left room. To get out of the building, dig rapidly while falling next to the left wall
nb Bryt deg inn i rommet nederst til venstre, og fortsett til øverst til høyre. Gå mot venstre, ta gullet og slipp unna ved å grave ned til mellometasjen. Fortsett hele veien mot nederste høyre hjørne. Før du tar den andre gullklumpen skal du henge fra den øvre stanga i midtrommet i nederse etasje of grave en murstein fra tosteinsveggen til høyre. Løp til høyre over fiendenes hoder, ta gullet og røm unna tilbake gjennom den utgravde mursteinen. Løp opp til rommet øverst til høyre, så gjennom midten til området nederst til venstre. Unnvik fiendene som best du kan og klatre opp til rommet øverst til venstre. Kom deg ut av bygningen ved å grave fort mens du faller ned langs den venstre veggen
en Come on, Roger, get out of the way.Move to your left. Come on!
nb Flytt deg til venstre, Roger
en The left side of the dialog box lists all the available groups. Select the group you want to add your expression to by clicking with the & LMB; on the name of the group. The list on the right of the dialog labeled Expressions lists all the current expressions in the current group
nb Venstre side av dialogen viser alle tilgjengelige grupper. Velg den gruppa du vil legge til et uttrykk i, ved å trykke venstre museknapp på gruppenavnet. Lista til høyre merket Uttrykk lister alle uttrykk som nå finnes i denne gruppa
en No, he' s the only one left
nb Det er bare ham igjen
en Image Positioning: Select a pair of radiobuttons to move image to the position you want on the paper printout. Default is 'center '. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o position=... ‧ examples: " top-left " or " bottom "
nb Bildeplassering: Velg to radioknapper for å flytte bildet dit du vil ha det på papirutskrifta. Standard er « senter ». Tips for ekspertbrukere: Dette GUI-elementet for KDEPrint tilsvarer en jobbparameter for CUPS kommandolinje:-o position= ... ‧ eksempler: « top-left » eller « bottom »
en He left the hospital on foot and have no money
nb Og han forlot sykehuset til fots uten penger
en To go back to the previous page use the Alt; Left Arrow shortcut, the Back button on the Toolbar, or the Menubar Go Back option
nb For å gå tilbake til forrige side, bruk Alt; venstrepil, Tilbake-knappen på menylinja eller menylinja Gå Tilbake
en When you want to restore these settings on future sessions, simply select the descriptive name from the combo box in the upper left of the dialog box
nb Når du vil bruke disse innstillingene ved en senere anledning, så bare velg dette beskrivende navnet i nedtrekkslista øverst til venstre i dialogvinduet
en The Menubar is the strip containing the names of the drop-down menus. Left click on a name to alternately show and hide that menu, or use Alt; the underlined letter in the name as a hot key, for example Alt; E to show the Edit menu. The various menus are described in the Menubar section of this document
nb Menylinja er stripen som inneholder navnene på nedtrekksmenyene. Venstre-klikk på et navn for å skifte mellom å vise og skjule den menyen. eller du kan bruke Alt; den understrekte bokstaven i navnet som en hurtigtast, for eksempel Alt; R for å vise Rediger-menyen. De forskjellige menyene beskrives i Menylinje-delen av dette dokumentet
en This button calls up the program 's online help system. If it does nothing, no help file has been written (yet); in that case, use the What 's This button on the left
nb Denne knappen kaller opp programmets online hjelpesystem. Hvis den ikke gjør noe, så har ingen hjelpefil blitt skrevet (enda); i det tilfellet, bruk Hva er dette?-knappen til venstre
en The database information section is labeled Information and consists of two combo boxes. The left combo box (Available tables:) gives you a list of all available tables within the current database. Select the desired table from the list by clicking on the table name with the & LMB;. A list of all available fields from that table will appear in the right combo box
nb Ruten for databaseinformasjon er merket Informasjon og består av to kombinasjonsbokser. Feltet til venstre (Tilgjengelige tabeller) lister alle tilgjengelige tabeller i databasen. Velg tabell fra lista ved å trykke på tabellnavnet med venstre museknapp. I høyre kombinasjonsboks vises det nå en liste over alle tilgjengelige felter i den tabellen
en If you have a house shaped icon on the panel or desktop, then left click on it to open & konqueror; as a file manager
nb Hvis du har et hus-formet ikon på panelet eller skrivebordet, så venstre-klikk på det for å åpne & konqueror; som filbehandler
en If you press this button, current sketch fuzzy search will be saved to a new search virtual album using name set on the left side
nb Hvis du trykker på denne knappen lagres gjeldene lignende-søk i et nytt virtuelt album med navnet som bestemmes til venstre
en Left click on a folder icon or name and & konqueror; will descend into (show the contents of) that folder
nb Venstre-klikke på et katalogikon eller-navn, og & konqueror; vil gå inn i den katalogen og vise innholdet der
en To delete an expression, click on the group in the list on the left side of the dialog. This will show a list of the expressions belonging to that group in the listbox on the right labeled Expressions
nb For å slette et uttrykk trykker du på gruppa i lista til venstre i dialogen. Dette viser ei liste over uttrykk som finnes i denne gruppa i listeboksen til høyre, merket Uttrykk
en But then one day, who knows why, he suddenly left everything in Kabul to run this shop here in the middle of the desert
nb Men så en dag, hvem vet hvorfor, forlot han plutselig alt i Kabul for å drive denne butikken her midt ute i ødemarken
en Selecting Settings Configure Konqueror... brings up a dialog box which you can use to control most aspects of & konqueror; 's behavior. It contains several sections which are selected by left clicking on one of the icons at the left of the dialog box
nb Når du velger Innstillinger Tilpass konqueror ... hentes det fram en dialogboks som du kan bruke til å kotrollere det meste av & konqueror; s oppførsel. Den inneholder flere deler som velges ved å venstre klikke på en av ikonene til venstre i dialogboksen
en You just take a left on Main, you go down about three blocks on the right
nb Ta til venstre på hovedgaten, så er det tredje vei på høyre hånd
en To delete a group, click on the group in the list on the left side of the dialog
nb For å slette ei gruppe trykker du på gruppa i lista til venstre i dialogen
en The top of this one is similar to the Head Case level. Trap the enemy to the right near the top of the ladder. Run down the ladder part way and get him to fall into the first of the pits. You will need to repeat this a few times. Now you must get the enemy into the pit at the far bottom left, so that you can run over him as you get the gold from inside the beetle. Trap the enemy at the end of the row of bricks under the beetle 's antennae. Stand on his head, dig right and drop down. Step right, dig left and trap him again as he runs in after you. Run down to the left, dig the brick to the right of the pit and trap him again. Collect the nugget, dig left and escape left onto the concrete. As the enemy climbs out he will fall into the pit
nb Den øverste delen her likner på brettet « Hodejegeren ». Fang fienden til høyre nær toppen av stigen. Spring et stykke ned stigen, og få ham til å ramle ned i den første av gropene. Du må gjenta dette noen ganger. Så må du få fienden til gropa helt nede til venstre, slik at du kan springe over ham når du henter gullet inne i barkebillen. Fang fienden på slutten av raden med mursteiner under antennene til barkebillen. Stå på hodet til billen, grav til høyre, og hopp ned. Gå til høyre, grav til venstre og fang ham på nytt når han springer inn etter deg. Spring ned til venstre, grav vekk mursteinen til høyre for hullet, og fang ham på nytt. Plukk opp gullklumpen, grav til venstre og røm til venstre og ut på betongen. Når fienden klatrer ut, vil han ramle ned i hullet
Viser side 1. Fant 110402 setninger matching frasen on the left.Funnet i 119,463 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.