uttale:  

Oversettelser til norsk bokmål:

  • venstre   
    (adjv   )

Setningseksempler med "on the left", oversettelse minne

add example
en Ready on the left
nb Klar til venstre
en Now you have to dig to get the gold! Just use the left and right mouse buttons to dig left or right of the hero 's position. The hero can then jump into and through the hole he has dug. He can also dig several holes in a row and run sideways through the dug holes. Be careful though. After a while the holes close up and you can get trapped and killed. In the third box down, you have to dig two holes, jump in and quickly dig one more, to get through two layers. On the right, you have to dig three, then two then one to get through. There are also two little puzzles to work out along the way. Good luck! By the way, you can dig through brick, but not concrete
nb Nå må du grave for å nå gullet! Bruk venstre og høyre museknapp for å grave til venstre eller høyre for helten. Du kan så hoppe ned i hullet du grov. Du kan også grave flere hull på rad, og så springe sidelengs gjennom hullene. Men vær forsiktig. Etter en kort stund blir hullene fylt igjen, og da blir du fanget eller drept. I det tredje rommet fra toppen må du grave to hull, hoppe ned, og så grave et nytt i full fart for å komme gjennom begge lagene med murstein. Til høyre må du grave tre hull, så to, og til slutt ett for å komme gjennom. Du støter også på to små problemer på veien. Lykke til! Merk for øvrig at du ikke kan grave gjennom betong, bare gjennom murstein
en If you press this button, current similar image search will be saved to a new search virtual album using name set on the left side
nb Hvis du trykker på denne knappen, lagres gjeldene lignende-søk i et nytt virtuelt album hvis navn fastsettes til venstre
en Run fast and dig well... At the innermost chamber, stand on the leftmost or rightmost brick on top and dig the next brick in towards the center. Fall onto the enemy and run right or left, then dig to trap him. You will have to be quick!
nb Spring fort og grav godt & ‧; ... Ved det ininerste kammeret skal du stå på mursteinen oppe helt til venstre eller høyre, og grave gjennom den neste mursteinen mot midten. Hopp på fienden og spring til venstre eller høyre, og grav for å fange ham. Her må du være kjapp!
en Window One Desktop to the Left
nb Flytt vinduet et skrivebordet til venstre
en Here you can read a small description of the currently selected component. To change the selected component, click on the list to the left. To change the component program, please choose it below
nb Her kan du lese en liten beskrivelse av den valgte komponenten. Trykk på lista til venstre for å endre den valgte komponenten. Velg komponentprogrammet nedenfor for å endre det
en You left this on the bus
nb Du glemte denne på bussen
en Generally, dig down and go through to get the gold, then move right and up to the next crag. The top-mid crag, however, needs to be done before the second-from-left crag. Leave one piece of gold in the middle area for last. Then get out quick!
nb Generelt bør du grave nedover for å få tak i gullet, og så gå til høyre og opp til den neste knausen. Men husk å ta den øverste knausen i midten før knaus to fra venstre. La det være igjen én gullklump i midtområdet til slutten. Og kom deg ut fort!
en To get the gold in the cave, dig two bricks, wait till they start to re-appear, then quickly dig the third brick (your escape route). Run back up, dig and drop onto the gold. You can JUST get past the fourth enemy if you wait on the bottom ladder as he falls to the floor next to you. Finally, take a wandering route through the sky and emerge at the top left
nb For å komme inn til gullet i hulen kan du grave to mursteiner, vente til de begynner å dukke opp igjen, og så veldig kjapt grave den tredje mursteinen (fluktruta di). Spring opp igjen, grav, og hopp ned til gullet. Du kan SÅ VIDT komme forbi den fjerde fienden hvis du står og venter på den nederste stigen når han lander ved siden av deg. Til slutt tar du himmelveien og dukker opp oppe til venstre
en First clear up all the gold at the left and top, then dig out the cave and collect the gold on the ladders between the two low walls of false brick. If there is an enemy in that section, kill him by hiding in the bottom of a false wall and digging one hole next to it. He will die as he attempts to get you. This will not work if there is gold on the brick you want to dig
nb Hent først alt gullet til venstre og oppe, grav så ut hulen og plukk opp gullet på stigene mellom de to nedre veggene med falske mursteiner. Hvis det er en fiende der, kan du drepe ham ved å gjemme deg nede i en falsk murstein og så grave et hull ved siden av. Han dør når han prøver å få tak i deg. Dette vil ikke fungere hvis det ligger en gullklump på mursteinen du vil grave vekk & ‧; ...
en To delete an expression, click on the group in the list on the left side of the dialog. This will show a list of the expressions belonging to that group in the listbox on the right labeled Expressions
nb For å slette et uttrykk trykker du på gruppa i lista til venstre i dialogen. Dette viser ei liste over uttrykk som finnes i denne gruppa i listeboksen til høyre, merket Uttrykk
en You may also notice two vertical arrows (one pointed up, the other pointed down), on the left side of the bright area of the horizontal ruler. These are used to adjust the margin of a paragraph. For more information, see the section entitled Formatting Paragraphs
nb Legg også merke til to loddrette piler (en peker opp, en peker ned) på venstre side av det lyse feltet i den vannrette linjalen. Disse brukes til å justere margene i et avsnitt. Mer om dette finner du i Formattere avsnitt
en Enemy on the left
nb Fiende til venstre
en They' re the marks on the banks that are left by crocodiles sunning themselves
nb Det er merkene som etterlates av krokodiller som soler seg
en The whole message I left on your machine was true
nb Den beskjeden jeg la på svareren din er fullstendig sann
en It is much longer than I have stayed in one place...... since I left the farm at
nb Så lenge har jeg ikke bodd noe sted siden jeg var ‧ år
en To delete a group, click on the group in the list on the left side of the dialog
nb For å slette ei gruppe trykker du på gruppa i lista til venstre i dialogen
en Tells you whether the current browser connection is secured with SSL and lets you bring up the Cryptography Configuration... dialog box. Left clicking on the Menubar padlock icon does the same thing
nb Forteller deg om den gjeldende nett-tilknytningen er sikret med SSL og lar deg hente opp dialogboksen kryptografioppsett .... Venstre-klikk på hengelåsen på menylinjen gjør det samme
en If you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the 'left-handed ' option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffected
nb Hvis du er venstrehendt, så kanskje du foretrekker å bytte funksjonene til venstre og høyre knapp på pekeredskapet ditt ved å velge « venstrehendt ». Hvis pekeredskapet ditt har mer enn to knapper vil bare funksjonene på venstre og høyre knapp bli påvirket. F. eks. vil den midterste knappen på en treknappers mus forbli uendret
en Window One Desktop to the Left
nb Flytt vinduet ett skrivebord til venstre
en We can' t count on your seeing his next victim, even though Andy left us the letter opener to try
nb Vi kan ikke regne med at du får se hans neste offer
en & konqueror; is also started automatically when you left click on a desktop icon that represents a folder, such as a hard disk drive or the Trash icon
nb & konqueror; starter også automatisk når du venstre-klikker på et skrivebordsikon som representerer en katalog, slik som en harddisk eller Papirkurv-ikonet
en Yeah, pattern marks on Morin' s neck show the killer' s left- handed
nb Merkene på Morins hals viser at morderen var keivhendt
en The van on the left
nb Varebilen til venstre
en This page shows a tree view of the subfolders your home folder. Note that hidden folders (those with names beginning with a dot) are not shown. Left click on an item to open it in the main view, or right click to display a pop up menu allowing you to open the subfolder in a new window or as a new tab page of the main view
nb Denne siden viser en trevisning over undermappene i hjemmemappa di. Legg merke til at skjulte mapper (de med navn som starter med.) ikke vises. Venstre-klikk på et element for å åpne det i hovedvinduet, eller høyre-klikk på skjermen for å vise en sprettoppmeny som lar deg åpne en undermappe i et nytt vindu eller som et faneblad i hovedvinduet
Viser side 1. Fant 110402 setninger matching frasen on the left.Funnet i 158,486 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.