uttale:  

Oversettelser til norsk bokmål:

  • venstre   
    (adjv   )

Setningseksempler med "on the left", oversettelse minne

add example
Go up the left side to the top and across. Drop down left of the bricks. There is more than one route from these bars to the gold. When starting, wait on a short ladder while the enemy above falls past you on the left
Gå opp langs venstre side, og så bortover. Slipp deg ned til venstre for mursteinene. Det er mer enn én vei fra mursteinene til gulklumpene. I begynnelsen kan du stå på en kort stige og vente mens fienden over faller forbi deg på venstre side
There' s a camera on the bus just over my left shoulder
Det er et kamera foran i bussen
To delete an expression, click on the group in the list on the left side of the dialog. This will show a list of the expressions belonging to that group in the listbox on the right labeled Expressions
For å slette et uttrykk trykker du på gruppa i lista til venstre i dialogen. Dette viser ei liste over uttrykk som finnes i denne gruppa i listeboksen til høyre, merket Uttrykk
Selecting Settings Configure Konqueror... brings up a dialog box which you can use to control most aspects of & konqueror; 's behavior. It contains several sections which are selected by left clicking on one of the icons at the left of the dialog box
Når du velger Innstillinger Tilpass konqueror ... hentes det fram en dialogboks som du kan bruke til å kotrollere det meste av & konqueror; s oppførsel. Den inneholder flere deler som velges ved å venstre klikke på en av ikonene til venstre i dialogboksen
Start by going about three quarters the way up the ladder. The enemies run right. Run to the top in time to get one to fall through a false brick while the others run towards you. Go left, dig two holes to trap them, then run right, dig and fall to the bottom of the first small ladder on the right. The enemies should come down the long ladder and fill up the two false bricks at its foot. Dig and catch the third enemy on top of the thick brick area, then run to the second space from the bottom of the long ladder, next to a row of bricks. The enemy should run into the pits on the left
Start ved å klatre omtrent tre firedeler opp stigen. Fiendene springer til høyre. Klatre opp tidsnok til at en av dem ramler gjennom en falsk murstein mens de andre springer mot deg. Gå til venstre, grav to hull for å fange dem, og spring så til høyre, grav, og fall ned til bunnen av den første lillestigen til høyre. Fiendane skal nå komme mot deg via den lange stigen, og fylle opp de to falske mursteinene. Grav og fang den tredje fienden oppe på det tykke mursteinsområdet, og spring til det andre området fra bunnen av den lange stigen, ved siden av en rad mursteiner. Fienden burde springe inn i gropene til venstre
I only have one grandchild left who can help me forget the grief
Jeg har bare et barnebarn igjen som kan hjelpe meg å glemme sorgen
& konqueror; is also started automatically when you left click on a desktop icon that represents a folder, such as a hard disk drive or the Trash icon
& konqueror; starter også automatisk når du venstre-klikker på et skrivebordsikon som representerer en katalog, slik som en harddisk eller Papirkurv-ikonet
We are the only ones left now
Vi er de eneste som er igjen nå
Using the icon bar on the left, choose which link type you want to insert
Med ikonlinja til venstre velger du hva slags lenketype du vil sette inn
Drop from the bar at top left and you will get to the gold. Exit right and up, on the ladders that appear. Go across the top until you are seven or eight spaces from the right, then go down. As you head diagonally down to the left, there are two false bricks. Drop into the second one, stay inside it and dig right. Now fall into a string of ladders that leads down and to the left
Slipp deg ned fra stanga øverst til venstre for å få tak i gullet. Gå ut til høyre og opp, på stigene som kommer fram. Gå oppe til du er sju eller åtte plasser fra høyre kant, og gå så ned. Når du går på skrå ned til venstre, er det to falske mursteiner. Slipp deg ned i den andre av dem, bli der inne, og grav til høyre. Hopp så ned til stigene som fører ned og til venstre & ‧; ...
Pola must have left the lights on
Pola må ha latt lyset stå på
Follow the road up the hill, down the other side, then two miles further on, on the left, Magenta Drive
Følg veien opp åsen, ned den andre siden, så ‧ km videre, på venstre side, Magenta Drive
The left side of the dialog box lists all the available groups. Select the group that contains your expression to by clicking with the & LMB; on the name of the group. The list on the right of the dialog labeled Expressions lists all the current expressions in the current group
Alle tilgjengelige grupper er listet på venstre side av dialogruten. Velg den gruppa som inneholder uttrykket ditt ved å trykke venstre museknapp på gruppenavnet. Lista til høyre for dialogen, merket Uttrykk, viser alle uttrykk som finnes i denne gruppa nå
Left click on an item in the Menubar to make that menu drop down
Venstre-klikke på et element i menylinja for å åpne den menyen
No, left then right, then inside on the left
Nei, venstre og så høyre
To illustrate session management, choose K menu Editors Kate to start & kate;. Open a text document to edit. Now log out and back in. You will observe that & kate; will be restored to the exact same position on the screen, including the right virtual desktop, and the document we left open in & kate; before we logged out is opened again automatically. & kate; will even remember whether you had unsaved changes to your document before you logged out and will save them to the file you were working on if you choose Save from the File menu
For å se hvordan øktbehandling virker kan du velge K-meny Skriveprogrammer Kedit for å starte & kedit;. Åpne et tekstdokument for redigering. Logg så ut, og logg inn igjen. Du vil se at & kate; blir lagt tilbake til akkurat samme sted på skjermen, på det riktige virtuellle skrivebordet, og dokumentet du hadde åpent i & kate; før vi logget ut er åpnet igjen automatisk. & kate; vil tilogmed huske om du hadde ulagrede endringer i dokumentet før du logget ut og vil lagre dem i filen du arbeidet med hvis du trykker Lagre fra Fil-menyen
There' s only one year left until you go to the Sixth Form
Vi har bare ett år til gymnaset
There' s an ‧ on the left, sir
Til venstre er en ‧- er, sir
All of the currently defined framestyles are listed in the listbox on the left. The currently selected framestyle is highlighted, and the name of the currently selected framestyle is listed in the text box labeled Name. (In this example, the currently selected framestyle is Light Gray
Alle definerte rammestiler vises i listeboksen til venstre. Den stilen som er valgt er fremhevet, og navnet på rammestilen står i skrivefeltet merket Navn. (I dette eksempelet heter den valgte rammestilen Lys grå
Ever since I found out that you left the message on Jerry' s tape recorder
Da jeg fikk vite at du snakket på båndet
You know, I' m not the one who left
Det var ikke mig, der gik
" and left him bleeding to death on the sidewalk
" og etterlot ham blødende på fortauet
La Motta, with ‧ seconds left, made one of the most remarkable comebacks in history!
La Motta, med ‧ sekunder igjen, gjorde et av de beste tilbake- slagene i historien!
Please choose the output format on the left side
Velg utformat på venstre side
Viser side 1. Fant 110402 setninger matching frasen on the left.Funnet i 277,416 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.