Oversettelser til norsk bokmål:

  • transitivt verb   
     
    A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in active sentences. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, it may be used in a passive voice.

Andre betydninger:

 
a verb that is accompanied by a direct object
 
(grammar): A verb that is accompanied (either clearly or implicitly) by a direct object in the active voice. It links the action taken by the subject with the object upon which that action is taken. Consequently, transitive verbs can also be used in the passive voice when the direct object of the equivalent active-voice sentence becomes the subject.
 
transitive verb (direct obj.)

    Vis declension

Setningseksempler med "transitive verb", oversettelse minne

add example
A sentence normally has a subject and a verb.
En setning har vanligvis et subjekt og et verb.
Verb Frames (examples of use
Verbstruktur (eksempler på bruk
Synonyms-Ordered by Similarity of Meaning (verbs only
Synonymer – ordnet etter likhet i betydning (bare verb
Verb deinflection information not found, so verb deinflection cannot be used
Fant ikke informasjon om ordstammer. Du kan derfor ikke slå opp ordstammer for verb
This verb is normally used only in the third person.
Dette verbet brukes vanligvis bare i tredje person.
Get to the verb
Kom rett på sak
Cause To (for some verbs only
Grunn til (bare for noen verb
Verb Entailment (for some verbs only
Verbavledning (bare for noen verb
You are about to leave secure mode. Transmissions will no longer be encrypted. This means that a third party could observe your data in transit
Du er i ferd med å avslutte sikkermodus. Overføringene vil ikke lenger være krypterte. Dette innebærer at uvedkommende kan få tilgang til informasjonen du overfører
I know it' s a lot to ask, but this is a difficult transition for them
Det er mye å be om, men det er en stor omveltning for dem
The status board pinpoints the disposition of every Transit Authority patrolman presently in the field
Tavlen viser den nøyaktige posisjonen til hver enkelt trafikkpoliti- betjent som er ute i felten
& Basic: Convert to transitional (X)HTML
Grunnleggende omgjøring til (X) HTML
Transition metals
Transisjonsmetaller
But the only cops allowed to live outside New York were transit cops.Because the Transit Authority was also run by Jersey and Connecticut
Men befordringsbetjenter var de eneste som fikk bo utenfor New York
Not all will be transitioned
Alle blir ikke med videre
You are about to enter secure mode. All transmissions will be encrypted unless otherwise noted. This means that no third party will be able to easily observe your data in transit
Du er i ferd med å starte sikkermodus. Alle overføringer blir krypterte om ikke annet er sagt. Dette betyr at ingen uvedkommende lett kan få tilgang til det du overfører
Activity Transition
Aktivitetsoverføring
Gentlemen, I' d like you to meet Lieutenant Zachary Garber of our own New York Transit Authority Police
Mine herrer, dette er overbetjent Zachary Garber fra vart eget New York transportpoliti
Inspector, I have Lieutenant Patrone of the Transit Police on the line
Jeg har overbetjent Patrone fra trafikkpolitiet på linjen
The reproduction has been stolen in transit
Reproduksjonen er stjålet i transitt
Transition effect
Overgangseffekt
It is not clear to me when the transition from mother to horse takes place
Det er uklart for meg nar overgangen fra mor til hest finner sted
A transit cop spotted Kimble on the El, he is heading toward Balbo
En trafikkpurk så Kimble på høybanen mot Balbo
This is the headquarters of the Transit Police, which occupies the entire second floor of this building
Dette er trafikkpolitiets hovedkvarter, som holder til i hele andre etasje
Viser side 1. Fant 47 setninger matching frasen transitive verb.Funnet i 2,534 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.