Oversettelser til engelsk:

  • epidemiology   
    (noun   ) []
     
    The study of the occurrence and distribution of disease and injury specified by person, place, and time.

Setningseksempler med "epidemiologi", oversettelse minne

add example
nb Verdens helseorganisasjon (WHO), både WHOs regionkontor (WHO-EURO) og hovedkontoret (WHO-HQ), Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET), Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), European Public Health Association (EUPHA), EPIET Alumni Network (EAN), USAs Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) og en rekke nasjonale opplæringsprogrammer innen epidemiologi (FETP).
en World Health Organization (WHO), both its Regional office (WHO-EURO) and Headquarters (WHO-HQ), Training Programs in Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET), the Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER), the European Public Health Association (EUPHA), the EPIET Alumni Network (EAN), the United States’ Centers for Disease Control and Prevention (US CDC) and several National Epidemiology Training Programmes (FETP).
nb Overvåking er nødvendig for å forstå epidemiologien til smittsomme sykdommer.
en Surveillance is essential to understanding the epidemiology of infectious diseases.
nb Eurosurveillance dekker alle aspekter ved epidemiologi, forebygging og kontroll av smittsomme sykdommer i et europeisk perspektiv. Nettutgavene har om lag 15 000 abonnenter.
en The journal covers all aspects of communicable disease epidemiology, prevention and control from a European perspective, and the electronic releases have around 15,000 subscribers.
nb Den første ESCAIDE-konferansen ble holdt i Stockholm i 2007. Konferansen tiltrekker seg årlig over 500 fagfolk på folkehelseområdet fra hele verden som i formelle og uformelle møter deler erfaringer og informasjon om anvendt epidemiologi ved smittsomme sykdommer.
en The first ESCAIDE was held in 2007 in Stockholm, and the conference typically attracts over 500 public health professionals from across the globe who meet to share experiences and information in formal and informal sessions on applied infectious disease epidemiology.
nb kliniske infeksjonssykdommer, mikrobiologi, folkehelse, epidemiologi, statistikk og/eller modellering av smittsomme sykdommer, samfunnsvitenskap, medisinsk informatikk, vitenskapelig og/eller risikokommunikasjon samt andre relaterte fagområder. Følgende dokumenter foreligger bare på engelsk.
en Clinical infectious diseases, Microbiology, Public health, Epidemiology, Statistics and/or modelling of infectious diseases, Social sciences, Medical informatics, Scientific and/or risk communication, as well as other related fields.
nb - Programma di formazione in epidemiologia applicata (PROFEA )
en - Programma di formazione in epidemiologia applicata (PROFEA )
nb I 2005 fastslo Verdens helseorganisasjon (WHO) at “kommunikasjonskompetanse har blitt en like viktig del av det å kontrollere utbrudd som opplæring i epidemiologi og laboratorieanalyser”, og utarbeidet retningslinjer for kommunikasjon ved utbrudd med mål om å avklare de særlige kommunikasjonsutfordringene folkehelserepresentanter står overfor, samt beste praksis for kommunikasjon til publikum under et utbrudd av en smittsom sykdom.
en Acknowledging that “communication expertise has become as essential to outbreak control as epidemiological training and laboratory analysis”, in 2005 the World Health Organization created Communication Guidelines aiming at clarifying the specific communication challenges faced by public health officials as well as the best practices for communicating with the public during an outbreak of a communicable disease.
nb Før det var han direktør for helse i Nederlands trygdeetat (CVZ) (1999–2003) og leder for senteret for epidemiologi ved smittsomme sykdommer ved Nederlands folkehelseinstitutt (RIVM) (1993–1999).
en Before that, Dr Sprenger was Director of Health at the Netherland’s Healthcare Insurance Board (CVZ) (1999-2003), and Head of the Centre for Infectious Disease Epidemiology at RIVM (1993-1999).
nb ECDCs tekniske dokumenter er hovedsakelig rettet mot folkehelsefaglig personell som arbeider innen smit tsomme sykdommer, og inneholder operasjonelle retningslinjer, som verktøysett for innsamling av overvåkingsdata og opplæring i smittsomme sykdommers epidemiologi.
en Largely aimed at public health professionals working in the area of communicable diseases, ECDC’s technical documents provide guidance on operational issues such as tool kits for the collection of surveillance data, and training in the area of epidemiology of infectious diseases.
nb - Programma de Epidemiologia Aplicada de Campo (PEAC)
en - Programma de Epidemiologia Aplicada de Campo (PEAC)
nb Etter denne hendelsen organiserte ECDC en ekspertkonsultasjon med sikte på en gjennomgang av dagens norovirus-epidemiologi i Europa for å vurdere hvilke tiltak som må iverksettes for å forebygge og kontrollere framtidige utbrudd på cruiseskip, og for å gjennomgå eksisterende retningslinjer for forebyggings- og kontrolltiltak på cruiseskip og andre offentlige miljøer.
en Following this event, ECDC organised an expert consultation to review the current norovirus epidemiology in Europe to assess the actions needed to prevent and control future outbreaks in cruise ships, and to review the existing guidelines for prevention and control measures in cruise ships and other public settings.
nb Oppbygging av kapasitet innen opplæring i epidemiologi
en Capacity building in epidemiology training
nb Jakab er født i Ungarn i 1951 og har en mastergrad fra humanistisk fakultet ved Eötvös Lóránd University of Sciences i Budapest, en postgraduate-utdanning fra University of Political Sciences i Budapest, diplom fra de to grunnkursene i folkehelse ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg (Folkehelsevitenskap og kvalitativ metodikk/ Folkehelsevitenskap og epidemiologi) samt postgraduate-utdanning fra National Institute of Public Administration and Management.
en Born in 1951 in Hungary, Mrs. Jakab holds a Master’s Degree from Eötvös Lóránd University of Sciences, Faculty of Humanities, Budapest, a Postgraduate university degree from the University of Political Sciences, Budapest, a diploma of the two foundation courses in public health at the Nordic School of Public Health, Gothenburg, Sweden (Public Health Sciences and Qualitative Methods/ Public Health Science and Epidemiology) and a postgraduate diploma from the National Institute of Public Administration and Management.
nb Programmet er rettet mot praktiserende leger, sykepleiere som arbeider innen folkehelsen, mikrobiologer, veterinærer og annet helsefaglig personell med tidligere erfaring fra folkehelse og interesse for epidemiologi.
en The programme is aimed at EU medical practitioners, public-health nurses, microbiologists, veterinarians and other health professionals with previous experience in Public Health and a keen interest in epidemiology.
nb ECDC skal støtte medlemsstatenes kapasitet til å håndtere utbruddssituasjoner forbundet med smittsomme sykdommer eller sykdommer av ukjent opprinnelse. Derfor tar ECDC sikte på å sikre rask mobilisering av utbruddsteam, som kan ha ekspertise f.eks. innen epidemiologi, klinisk medisin, folkehelse, infeksjonskontroll osv.
en In order to support the Member States in their capacity to respond to outbreak situations related to communicable diseases or diseases of unknown origin, ECDC aims to ensure the rapid mobilization of outbreak assistance teams, whose expertise may include epidemiology, clinical medicine, public health, infection control, etc.
Viser side 1. Fant 15 setninger matching frasen epidemiologi.Funnet i 0,278 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.