Oversettelser til engelsk:

 • development         
  (noun, adjv   )
   
  process of developing
 • evolution     
  (noun   )
 • generation     
  (noun   )
 • growth       
  (verb, noun   )
 • progress             
  (verb, noun   )
 • progression   
  (noun   )

Andre betydninger:

 
evolution

Lignende setninger i ordboken norsk bokmål engelsk. (16)

biologisk utvikling
biological development
bærekraftig utvikling
sustainable development
demografisk utvikling
demographic development
Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling
European Bank for Reconstruction and Development
historisk utvikling
historical evolution
indikator for bærekraftig utvikling
sustainable development indicator
industriell utvikling
industrial development
kulturell utvikling
cultural development
lokal utvikling
local development
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
Organisation for Economic Co-operation and Development
regional utvikling
regional development
sosial utvikling
social development
testdrevet utvikling
test-driven development
urban planlegging- og utvikling
urban planning and development
økologisk utvikling
ecodevelopment
økonomisk utvikling
economic development

    Vis declension

Setningseksempler med "utvikling", oversettelse minne

add example
nb Med tanke på hvilke mekanismer som ligger bak utviklingen av antimikrobiell resistens, er strategien for å bekjempe dette ganske innlysende:
en Considering the mechanisms behind the emergence of antimicrobial resistance, the strategy to fight it is rather straightforward:
nb En overraskende utvikling
en An unexpected development
nb Forkortelse for T ransport L ayer S ecurity. TLS er en krypteringsstandard for data som overføres via HTTP ‧. ‧, definert i RFC ‧. Selv om den er basert på tidligere SSL-utvikling (fra Netscape) er den ikke helt kompatibel med SSL
en Abbreviation for T ransport L ayer S ecurity; TLS is an encryption standard for data transfered over HTTP ‧; it is defined in RFC ‧; although based on the former SSL development (from Netscape) it is not fully compatible with it
nb Hvis du vil delta i utviklingen er det flere steder du kan hente mer informasjon. Første steg er å abonnere på en av e-post-listene. Du finner fort noe som kan forbedres eller legges til
en There are several places to look for more information if you want to get involved in the development. The first step is to subscribe to some of the mailing lists. You will soon see something that can be improved or added
nb ECDCs rolle når det gjelder typing er å fremme utviklingen av tilstrekkelig kapasitet for diagnostisering, deteksjon, identifisering og karakterisering av agenser som kan true folkehelsen ( ECDCs grunnforordning 851/2004 ).
en ECDC role in typing is to foster the development of sufficient capacity for diagnosis, detection, identification and characterization of agents which may threaten public health ( ECDC founding regulation 851/2004 ).
nb En av d e viktigste aktivitetene i SAU er utviklingen av veiledere og risikovurderinger i forbindelse med forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer, f.eks. en veileder om HPV-vaksinering, en rask risikovurdering av en ny stamme av sesonginfluensaviruset H1N1 som er resistent mot oseltamivir (Tamiflu), og en vitenskapelig uttalelse om bruk av vaksiner mot influensa H5N1 hos mennesker.
en One of the main activities of SAU is the development of public health guidance and risk assessment on infectious disease prevention and control, e.g. guidance on human papilloma vaccination, rapid risk assesment on a new strain of seasonal H1N1 influenza resistant to oseltamivir (Tamiflu), or scientific opinion on the use of influenza H5N1 vaccines for humans.
nb " En ny utvikling i oppdraget ditt som vi må meddele deg. "
en " There has been a new development regarding your mission... which we must now communicate to you
nb Noen av disse komponentene er fremdeles i alfa-utvikling, mens andre allerede er svært slagkraftige. & kpresenter;, & kde; s presentasjonsprogram, ble for eksempel brukt med stort hell under den ‧. internasjonale & Linux;-kongressen i Köln for å vise en & kde;-presentasjon
en While some of those components are still in alpha development, others are already extremely powerful. For example, & kpresenter;, & kde; 's presentation application, was successfully used at the ‧th International & Linux; Congress in Cologne, Germany to deliver a & kde; presentation
nb Det avholdes årlig møter med medlemsstatene og interessenter for å overvåke utviklingen og tilpasse ECDCs opplæringsstrategi:
en Annual Meetings with Member States and with stakeholders are being organized to monitor progress and refine the ECDC training strategy:
nb Utviklingens neste skritt: menneske og dator!
en The next level of evolution!
nb Vi håper snart å kunne opplyse om en ny utvikling i vår diettbehandling
en We hope to make an announcement quite soon... about a new development in our diet therapy
nb Utviklinger innen folkehelse
en Public health development
nb ECDC deltar for tiden i revisjonen av WHOs retningslinjer vedrørende tuberkulose og flyreiser, og har koordinert et prosjekt med sikte på utvikling av retningslinjer i forbindelse med overføring av smittsomme sykdommer på luftfartøy.
en ECDC is currently participating in the revision of the World Health Organization’s guidelines on tuberculosis and air travel, and coordinated a project on the development of guidelines for infectious diseases transmitted on aircrafts.
nb & kde;-prosjektet bruker CVS til utviklingen av sentrale deler av programvaren. N+år du har gjort en endring i en av delene (f. eks. rettet en feil) og du vil at denne skal legges inn i CVS, er det best å lage en « patch » mot siste versjon og sende denne til utvikler/vedlikeholder av programmet
en The & kde; project uses SVN to develop the core parts of the software. Usually, when you have changed one of the parts (eg; fixed a bug), and you want to commit this change, the best way is to create a patch against a current snapshot and send this patch to the developer/maintainer of the respective program
nb 26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven av Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurse, som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap, det er full av liv - fremmer studier og respekt för språk i en ganske praktisk måte.
en The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
nb Tro det eller ei, personlig utvikling
en Believe it or not, personal growth
nb Jeg har fulgt din utvikling
en I' ve watched you grow, wept for you, rejoiced in you
nb Det er under utvikling
en It' s a working progress, it' s not finished yet
nb Mutasjonene har satt i gang en unormal utvikling-- av grunnleggende kinestese og reflekser
en The mutations seem to have triggered...... the abnormal development of basic kinesthesia and reflexes
nb Jeg høer det er nye utviklinger i Midwich
en I understand there are recent developments at Midwich
nb En av de viktigste aktivitetene i SAU er utviklingen av veiledere og risikovurderinger i forbindelse med forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer, f.eks. en veileder om HPV-vaksinering, en rask risikovurdering av en ny stamme av sesonginfluensaviruset H1N1 som er resistent mot oseltamivir (Tamiflu), og en vitenskapelig uttalelse om bruk av vaksiner mot H5N1-influensa hos mennesker.
en One of the main activities of SAU is the development of public health guidance and risk assessment on infectious dis\-ease prevention and control, e.g. guid\-ance on human papilloma vaccination, rapid risk assesment on a new strain of seasonal H1N1 influenza resistant to os\-eltamivir (Tamiflu), or scientific opinion on the use of influenza H5N1 vaccines for humans.
nb Og din utvikling av følelser forstyrrer
en And your development of emotions is disturbing
nb Det har skjedd en utvikling i Sagen Brygge som vil øke verdien
en There have been certain developments in Sagen Docks that will increase the value
nb Vi har en ‧, ‧ og en ‧ i utvikling
en Proceed there immediately.‧, ‧, and ‧ in progress
Viser side 1. Fant 81 setninger matching frasen utvikling.Funnet i 0,47 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.