Oversettelser til engelsk:

 • development         
  (Noun  ) (noun, adjv   )
   
  process of developing
   
  process of developing
 • evolution     
  (Noun  ) (noun   )
 • growth       
  (Noun  ) (verb, noun   )
 • generation     
  (noun   )
 • growing     
  (Noun  ) (adjv   )
 • maturation   
  (Noun  ) (noun   )
 • ontogenesis   
  (Noun  ) (noun   )
 • ontogeny   
  (Noun  ) (noun   )
 • organic evolution   
  (Noun  )
 • phylogenesis   
  (Noun  ) (noun   )
 • phylogeny   
  (Noun  ) (noun   )
 • progress             
  (verb, noun   )
 • progression   
  (noun   )

Andre betydninger:

 
evolution

Lignende setninger i ordboken norsk bokmål engelsk. (16)

biologisk utvikling
biological development
bærekraftig utvikling
sustainable development; sustainability
demografisk utvikling
demographic development
Den europeiske bank for gjenoppbygning og utvikling
European Bank for Reconstruction and Development
historisk utvikling
historical evolution
indikator for bærekraftig utvikling
sustainable development indicator
industriell utvikling
industrial development
kulturell utvikling
cultural development
lokal utvikling
local development
Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling
Organisation for Economic Co-operation and Development
regional utvikling
regional development
sosial utvikling
social development
testdrevet utvikling
test-driven development
urban planlegging- og utvikling
urban planning and development
økologisk utvikling
ecodevelopment
økonomisk utvikling
economic development

    Vis declension

Setningseksempler med "utvikling", oversettelse minne

add example
nb Noen av disse komponentene er fremdeles i alfa-utvikling, mens andre allerede er svært slagkraftige. & kpresenter;, & kde; s presentasjonsprogram, ble for eksempel brukt med stort hell under den ‧. internasjonale & Linux;-kongressen i Köln for å vise en & kde;-presentasjon
en While some of those components are still in alpha development, others are already extremely powerful. For example, & kpresenter;, & kde; 's presentation application, was successfully used at the ‧th International & Linux; Congress in Cologne, Germany to deliver a & kde; presentation
nb En av de viktigste aktivitetene i SAU er utviklingen av veiledere og risikovurderinger i forbindelse med forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer, f.eks. en veileder om HPV-vaksinering, en rask risikovurdering av en ny stamme av sesonginfluensaviruset H1N1 som er resistent mot oseltamivir (Tamiflu), og en vitenskapelig uttalelse om bruk av vaksiner mot H5N1-influensa hos mennesker.
en One of the main activities of SAU is the development of public health guidance and risk assessment on infectious dis\-ease prevention and control, e.g. guid\-ance on human papilloma vaccination, rapid risk assesment on a new strain of seasonal H1N1 influenza resistant to os\-eltamivir (Tamiflu), or scientific opinion on the use of influenza H5N1 vaccines for humans.
nb Og din utvikling av følelser forstyrrer
en And your development of emotions is disturbing
nb Denne sekvensen elsker jeg, " menneskets utvikling "
en I love this shot, it' s the " ages of man " shot
nb Europeisk NGO med en felles europeisk målsetning, hvis aktiviteter er rettet mot ungdoms aktive samfunnsdeltakelse og utvikling av europeiske samarbeidsaktiviteter på ungdomsfeltet. Organisasjonen må være representert i minst 8 programland.
en European Non Governmental Organisation which pursues a goal of general European interest and whose activities are aimed at young people's participation in public life and in society and the development of European cooperation activities in the youth field. Its structure and activities must cover at least 8 programme Countries.
nb En av d e viktigste aktivitetene i SAU er utviklingen av veiledere og risikovurderinger i forbindelse med forebygging av og kontroll med smittsomme sykdommer, f.eks. en veileder om HPV-vaksinering, en rask risikovurdering av en ny stamme av sesonginfluensaviruset H1N1 som er resistent mot oseltamivir (Tamiflu), og en vitenskapelig uttalelse om bruk av vaksiner mot influensa H5N1 hos mennesker.
en One of the main activities of SAU is the development of public health guidance and risk assessment on infectious disease prevention and control, e.g. guidance on human papilloma vaccination, rapid risk assesment on a new strain of seasonal H1N1 influenza resistant to oseltamivir (Tamiflu), or scientific opinion on the use of influenza H5N1 vaccines for humans.
nb Det har skjedd en utvikling i Sagen Brygge som vil øke verdien
en There have been certain developments in Sagen Docks that will increase the value
nb De som lager K Desktop Environment er en verdensomspennende gruppe dataingeniører. Deres fremste mål med utvikling av fri programvare er å skaffe programvare av høy kvalitet som gir brukeren lett og god styring med ressursene i datamaskinen hans
en The creators of the K Desktop Environment are a world-wide group of software engineers. This group 's major goal in free software development is to provide high quality software that empowers the user with easy control of his computer 's resources
nb Selv om effektiv antibiotika generelt er lett tilgjengelig, er Streptococcus pneumoniae (pneumokokker) fortsatt en hyppig årsak til sykdom og dødsfall i både utviklings- og industriland.
en Despite good access to effective antibiotics, Streptococcus pneumoniae (pneumococci) is still a major cause of disease and death in both developing and developed countries.
nb 26. September er den Europeiske Språkdagen. Europarådet ønsker å skjerpe oppmerksomheten mot den flerspråklige arven av Europa, å fremme utviklingen av flerspråklighet i samfunnet og å oppmuntre innbyggerne til å lære språk. Tatoeba - en læringsressurse, som er lett å bruke, og på samme tid et felleskap, det er full av liv - fremmer studier og respekt för språk i en ganske praktisk måte.
en The 26th of September is the European Day of the Languages. The Council of Europe want to sharpen the attention for the multilingual heritage of Europe, to foster the evolution of multilingualism in society and to encourage the citizens to learn languages. Tatoeba as an easy-to-use learning media and as a vivid community promotes the study and appreciation of languages in a quite practical way.
nb års utvikling-- og vi har knapt berørt menneskets enorme potensial
en years of evolution...... and we' ve barely tapped the vastness of human potential
nb Franchise- utviklingen i Charming er ikke- eksisterende
en Franchise development in Charming' s pretty much nonexistent
nb utvikling av opplæringsmateriell
en Develop training material
nb Forkortelse for T ransport L ayer S ecurity. TLS er en krypteringsstandard for data som overføres via HTTP ‧. ‧, definert i RFC ‧. Selv om den er basert på tidligere SSL-utvikling (fra Netscape) er den ikke helt kompatibel med SSL
en Abbreviation for T ransport L ayer S ecurity; TLS is an encryption standard for data transfered over HTTP ‧; it is defined in RFC ‧; although based on the former SSL development (from Netscape) it is not fully compatible with it
nb Det blir spørreleker hver dag om bomullsfarmenes utvikling
en There' il be pop quizzes every day on the development of cotton farms
nb hvordan de planlagte aktivitetene og arbeidsmetodene vil bidra til en ikke-formell læringsprosess og til å styrke sosial og personlig utvikling hos ungdommene som er involvert i prosjektet
en how the planned activities and working methods will contribute to the process of non-formal learning and to the promotion of social and personal development of young people involved in the project
nb Vi har alle slags nye ideer i utvikling
en We' ve got all sorts of new ideas and development
nb Utviklinger innen folkehelse
en Public health developments
nb Nei, vi bare rapporterer en positiv utvikling i dietten
en Oh, no.We' re merely reporting a positive advancement in the diet
nb - Støtte til utviklingen av kommunikasjonskapasiteter i medlemsstatene
en - Support the development of Member States communication capacities.
nb Det starter med Miss Kinski, og faller ned øverst her, hvor sekretærene jobber og under sekretærene pa det neste niva i utviklingen er primatene, og under dem er leopardene
en It starts looking at Miss Kinski, and then drops down to the top tier here, where the secretaries work, and then below the secretaries at the next level of evolution, are the primates, and then finally down to the leopards
nb Denne prosjekttypen støtter driften av frivillige (ikke-statlige) ungdomsorganisasjoner som er aktive på europeisk nivå, og som jobber mot et mål med generell europeisk interesse. Aktivitetene må bidra til ungdomsdeltakelse i samfunnslivet, og utviklingen av og realiseringen av europeisk samarbeid på ungdomsfeltet i vid forstand. Støtte til dette delprogrammet gis kun etter spesielle utlysninger
en This sub-Action supports the operation of non-governmental organisations active at European level in the youth field that pursue a goal of general European interest (ENGOs). Their activities must contribute to young people's participation in public life and society and the development and implementation of European cooperation activities in the youth field in the broadest sense. Grant requests related to this sub-Action are to be submitted following specific calls for proposals
Viser side 1. Fant 81 setninger matching frasen utvikling.Funnet i 0,204 ms.Oversettelse minner er skapt av mennesker, men justert av en datamaskin, som kan forårsake feil. De kommer fra mange kilder og er ikke kontrollert. Vær advart.